I fortsættelse af Bestyrelsens tidligere opslag om dørtelefon i Opgang C skal jeg herved for en god ordens skyld meddele, at der fortsat arbejdes med en løsning på problemstillingen, men at det endnu ikke er afklaret med Pension Danmark.

Vi håber, at der kan være en afklaring på problemet inden alt for længe, men forinden er det nødvendigt, at vi får undersøgt, om der er tale om en generel mangel, som altså omfatter andre opgange end Opgang C, og herunder skal det undersøges til bunds, hvorledes Pension Danmark stiller sig til det krav, som vi har fremsat overfor dem, om at de reparerer dørtelefonen.

På Bestyrelsens vegne

Dennis Holm Pedersen

Vi har fra Pension Danmark fået oplyst, at der ikke kan skaffes de oprindelige fliser mere. Man har derfor, fra Pension Danmarks side valgt at genbruge de fliser, der tages op i videst muligt omfang og i øvrigt anvende de nye fliser, der er 1-3 millimeter større end de gamle.

De nye fliser vil blive lagt i hele felter, dvs. samlet i lokale for lokale, og altså ikke sammen med de gamle fliser. Herved er det forventningen, at selvom der er en svag farveforskel på de 2 fliser, vil det ikke gå ud over helhedsindtrykket, særligt da de nye fliser ikke vil blive sammenblandet med de gamle fliser.

Bestyrelsen har, da det er oplyst, at der ikke er alternativer, taget Pension Danmarks oplysninger ad notam.

På Bestyrelsens vegne,
Dennis – Formand

Der er konstateret fugtindtrængning i kælder ved parkeringsplads 90 og ved parkeringspladserne 40-48, og gennem længere tid været uenighed mellem Havnebryggen Polaris og Pension Danmark.

At vandindtrængning finder sted kunne umiddelbart konstateres, men årsag herunder hvorledes det eventuelt kunne afhjælpes var ejerforeningen ubekendt, hvorfor der via advokat Jeppe Brandstrup blev iværksat isoleret bevisoptagelse ved Københavns Byret, hvorunder der ønskes ført syn og skøn på forholdet således, at dels forholdene kan konstateres, dels undersøges hvad der kan gøres for at afhjælpe forholdet, så det ikke optræder igen.

Udgifterne til en sådan skønsforretning, herunder udgifterne til en eventuel afhjælpning er helt ubekendt på nuværende tidspunkt, og der har derfor også fundet anmeldelse sted overfor byggeskadeforsikringen, der som bekendt gælder for en periode på 10 år fra byggeriets opførelse.

Pension Danmark har adciteret, d.v.s. medinddraget som part, NCC, der har udført byggeriet, og sagen afventer, at NCC får mulighed for at tage stilling til det udarbejdede skønstema og eventuelt fremkomme med deres bemærkninger eventuelt supplerende spørgsmål.

Forholdet vedrørende anmeldelsen overfor byggeskadeforsikringen er uafklaret, men ejerforeningens advokat arbejder hårdt på at få byggeskadeforsikringen til at anerkende, at der er tale om en dækningsberettiget skade, men korrespondance herom pågår på nuværende tidspunkt, og afklaring forventes i det nye år.

Kære Naboer

Som i ved gennemgår vores samfund en ekstraordinær tid som desværre gør det svært at afholde aktiviteter som planlagt.

En generalforsamling er en vigtig aktivitet i firmaer og foreninger, da det er her ting kan drøftes og besluttes i fællesskab. Herunder kan økonomi og konsekvenser af valg/fravalg belyses behørigt, så ingen kan sige at de ikke er blevet hørt.

Som et eksempel er det vigtigt, at foreningens nuværende økonomiske situation som følge af absorbering af GAS 2. rate i december 2020, kan belyses grundigt og ses i relation til finansiering af indkomne forslag.

Det er i den henseende den siddende bestyrelse magtpåliggende at vi driver vores forening økonomisk forsvarligt og ikke sætter vores frihed over styr ved at påtage os omkostninger over drift som ikke er finansieret.

Der er frem til frist i går indkommet forslag til en samlet investering på over 450.000 hvis alle vedtages – Ingen af disse forslag indeholder forslag om særfinansiering (ekstraopkrævninger) og foreslås således taget over drift.

Det mener bestyrelsen ikke vi har økonomi til, men vi risikerer ikke at kunne få en fornuftig debat herom, ligesom forslagsstillere fortjener at blive hørt. Ydermere er der stor risiko for at vi ved begrænset fremmøde til GF, ikke vil kunne sikre at beslutninger også er bredt repræsenteret i vores forening.

Da forslag A – deklaration om miljøstation (reelt ikke et forslag) alligevel kræver kvalificeret flertal som formentlig ikke kan opnås ved ordinær GF, har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamling til efteråret hvor vi forhåbentlig igen kan sikre almindeligt fremmøde, behørig debat og fornuftig beslutningskompetence.

For jer betyder det følgende frem til efteråret;

Økonomi fortsætter uændret efter gældende beslutnings- og finansieringsprincipper

Bestyrelse forsætter i uændret sammensætning

Der tages ingen beslutning af økonomisk karakter andet end normal drift og

vedligehold.

Med venlig hilsen
Mads, Robin, Jens, Frank & Jakob

Kære Naboer

Vi håber I alle har det godt i disse svære tider.

Der er gået en rum tid siden sidste nyhedsbrev i juli – det skyldes at vi ikke har så meget at berette, udover hvad vi allerede kommunikerer i referat fra vores bestyrelsesmøder, som I kan finde på hjemmesiden.

Vores have og område:
Haven har lidt under den meget tørre sensommer samt, til bestyrelsens overraskelse, manglende aftale om vanding. Dette sidste forhold har vi rettet op på, ligesom vi i foråret, når buske spirer, må afgøre om enkelte buske kræver udskiftning

Vi har fået monteret det på vores generalforsamling godkendte hegn mod Islands brygge og bestyrelsen synes at dette giver et væsentligt løft af det visuelle indtryk af vores ejendom fra gaden

Beplantning mellem Castor og Syd, ligeledes godkendt af generalforsamling, er blevet udført og udover at det tjener som afskærmning for syds beboere mod Netto, giver det efter vores mening også et meget flot indtryk når man kommer fra syd.

Vores ejendom:
Vi har enkelte småproblemer omkring kloakering (manglende servicelemme) og ventilation af skraldeskakte, men generelt har de tekniske installationer været mere stabile i 2020, ligesom vi har haft færre reparationer af døre mm

Til gengæld er vi ikke ret gode til at passe på vores ejendom – det giver sig til udtryk i slid på malede overflader og døre, specielt i kælder. Indimellem smides der også affald i kældergange hvilket vi i bestyrelsen finder yderst mærkværdigt og respektløst. Vi lever i en fælles ejendom hvor vi alle deler regningen og derfor bør dele interesse i at holde tingene pæne og fri for skader, i stedet for at påtage os unødige omkostninger til vedligehold og rengøring.

GAS 2. ekstraopkrævning
Bestyrelsen lovede jer i juli nyhedsbrev at hvis I kunne hjælpe med at passe på vores ejendom og vi ikke ville blive ramt af store uforudsete udgifter til vedligehold, ville bestyrelsen tage stilling til hvordan foreningen ville være i stand til at ’nedbringe betalingen GAS 2. rate med et betragteligt beløb, ved at tage det over foreningens drift’

Vi er glade for at kunne meddele jer at vores økonomi er sund og solid. Vi har ikke haft store uforudsete udgifter til vedligehold og vi var under budgetlægning forudseende nok til at fastholde et ekstraordinært højt bidrag til GAS. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at vi ikke alene vil nedbringe 2. rate af GAS ekstraopkrævning, foreningen vil tage den fulde betaling af 2. rate over drift og reserver. Det betyder at regnskabet for 2020 vil vise et underskud og at vi tærer på egenkapital, men denne vil kunne reetableres allerede til næste år ved at fastholde opkrævning på nuværende niveau.

Jul
Julen nærmer sig og vi glæder os over at se lys blive tændt på altaner omkring os. Vi er i færd med at bestille et juletræ lig de andre år og det vil naturligvis glæde os om der var nogle beboere der kunne påtage sig at holde en lille ceremoni omkring tænding af juletræ.

Med ønsket om en glædelig jul

På vegne af bestyrelsen
Jakob Ingemann

Kære Naboer

Sommeren er over os, om end vi godt kunne tænke os bare lidt bedre vejr – men hvis vi skal se positivt på det, så betyder det også lavere temperaturer i vores soveværelser og mindre larm fra kajen 🙂

Som I formentlig har set, har Robin nu sat skilte op – jeg tror vi alle er spændte på at se hvad det betyder for folks opførsel, men nu er der i hvert fald gjort opmærksom på at vores områder er private. Jeg vil gerne igen understrege at bestyrelsen ikke kommer til at lege politi, ligesom vi under ingen omstændigheder vil bortvise børnefamilier fra legepladsen – der er nu opsat et fint skilt der også, hvor vi beder om hjælp til rydde op og sætte net til på plads efter brug af sandkasse.

På vores generalforsamling vedtog vi indskærpelse af regler for brug af parkeringsplads. Der må kun opbevares cykler efter aftale med naboer og kun hvis bilen kan holdes indenfor den afmærkede plads. Der må ikke opbevares andre ting på pladserne.
Dette er I generelt gode til at overholde, men der er plads til forbedring. Fra august vil bestyrelse begynde at sætte sedler i forruden på de biler/pladser der ikke overholder reglerne.

GAS og ekstraopkrævning er en ting vi har brugt meget tid på i forsommeren – ekstraopkrævning til projekter og drift blev godkendt med snævert flertal i Polaris og på GAS GF var der mange kritiske røster, men begge forslag blev vedtaget. GAS bestyrelse bekræftede på generalforsamling at de opkrævede penge er øremærkede og at vi derfor kan forvente at der leveres som lovet.

Selve opkrævning kommer til at ske i 2 tempi – dels 60kr/m2 sammen med september eller oktober normale opkrævning og rest* med januar opkrævning. Forøgelse af driftsbidrag på 7,5kr/m2 dækkes af det merbudget vi allerede havde indregnet i Polaris budget.
Mht rest* vil bestyrelsen vurdere vores sunde økonomi i løbet af efteråret og hvis ikke vi rammes af ekstraordinære reparationer eller vedligehold, så vil det være muligt at nedbringe restbetalingen med et betragteligt beløb ved at tage det over foreningens drift – Men det vil også kræve en indsats fra os alle – for vi bruger fortsat mange ‘dumme’ penge på vedligehold og rengøring fordi vi ikke passer på vores ting – Vægge og døre skrammes, privat affald bortskaffes i miljøstation selvom man selv skal bringe på genbrugsstation og ikke mindst har foreningen betalt 28.000 i porto fordi beboere ikke har tilmeldt DEAS til E-boks – lad dette være en opfordring til at hjælpe os selv med at spare unødige omkostninger.

Slutteligt skal vi igen opfordre jer til at udvise agtpågivenhed omkring port – Vigepligt SKAL overholdes, OGSÅ af cyklende. Når port åbnes af kort eller nøgle står den åben i 2 minutter før den tvangslukkes. Når sensor brydes, igangsættes timer på 30 sekunder før port lukkes.

Med ønsket om en god sommer til jer alle

Venlig hilsen

Polaris bestyrelse

Kære naboer,

I forbindelse med udsendte afstemning omkring ekstraopkrævning fra GAS, vil jeg gerne uddybe Bestyrelses anbefaling til afstemning og de overvejelser vi har gjort os:

Bestyrelsen anbefaler at vores beboere læser det medsendte materiale fra GAS, samt orienterer sig på GAS Facebook side og herefter giver deres mening til kende overfor Polaris bestyrelse. GAS er ifølge GAS beboernes grundejerforening og derfor mener vi ikke at det tilkommer bestyrelsen at anbefale vores beboere noget, men snarere lade vores beboere fortælle os hvad vi skal stemme på GAS generalforsamling.

Lad mig uddybe denne meget grundigt overvejede holdning fra bestyrelsen.

Vi oplever at informationer og inddragelse fra GAS er mangelfuld og vores forsøg på at få en bedre dialog og svar på spørgsmål bliver ikke imødekommet.

Det er ikke lykkedes på nogen af vores bestyrelsesmøder at få noget opdateret materiale fra GAS, hvorfor det er blevet ved en mundtlig opdatering fra Steen på vegne af GAS. Det har ikke på noget tidspunkt afsløret nogen alarmerende forhold, som vi kunne give videre til jer. I kan læse referater fra vores bestyrelsesmøder her: http://havnebryggenpolaris.dk/?page_id=3795

Bestyrelsen, ved Frank og Jens, er således første gang blevet gjort opmærksom på væsentlige problemer i GAS og behov for ekstraopkrævning på 80-100kt/m2 på GAS informationsmøde i begyndelsen af marts 2020. Ej heller her blev vi præsenteret for detaljeret projekt gennemgang, der kunne afsløre hvordan det kunne gå så galt.

Lige omkring grundlovsdag har GAS udsendt indkaldelse til generalforsamling – Materialet er ikke gennemarbejdet, det er ufuldstændigt og indhold har skiftet flere gange efterfølgende – herunder hvornår GAS har tænkt sig at opkræve penge. Der medfølger ingen forklaring på, hvorfor projekter er skredet som de øjensynligt er og hvorfor driftsbidrag skal stige. Denne information vil vi angiveligt blive givet på selve GAS GF.

Vi har efter sidste bestyrelsesmøde 18/5 i Polaris, taget initiativ til at møde mellem ejerforeninger for at diskutere måden vi informeres på fra GAS – i en kommunikation om dette møde skriver Polaris 8/6 bl.a. følgende til GAS formand;

 Mht mødet i aften er det ikke mit møde – men forhåbentlig et møde på tværs af ejerforeninger om, hvordan vi fremadrettet ønsker GAS økonomi og projekter rapporteret til os, så vi kan kigge vores beboere i øjnene og med sindsro sige til dem at vi føler der er styr på det, når vi igen beder dem indbetale adskillige tusinde kroner.

Det udsendte materiale giver mig desværre ikke den nødvendige ro i maven, hvorfor jeg på nuværende tidpunkt har virkelig svært ved at se hvordan vi skal bede om penge og jeg kan slet ikke se hvordan det skal blive før 30/6;

 1. Væsentlige budget overskridelser er ikke nævnt og redegjort for i beretning
 2. Der medfølger ikke 31/5 status der kan fortælle om situation lige nu – så info til GF vil være 6 måneder gammel
 3. Der medfølger ikke en Cashflow plan der kan fortælle om timing af væsentlige omkostninger
 4. Der forklares ikke hvorfor det foreslås at første indbetaling skal ske i juli
  1. Er kassen tom? (Kunne være forklaret med status 31/5 samt Cashflow plan)
  2. Har I forståelse for at vi endnu ikke har bedt om penge fra beboere og derfor ikke har likviditet til at betale i juli?
 5. Det forklares ikke hvorfor I foreslår at ordinære bidrag skal hæves med 25% – hvad skal disse penge bruges til?
 1. Er det for at undgå at 115kr/m2 bliver til 120kr/m2?
 2. Planlægges der væsentlige ændringer af måde at drive GAS på?

Jeg ser frem til en konstruktiv snak i aften om vores område og vores fælles ønsker for fremtiden

GAS Formand har slet ikke reageret på vores henvendelse og på selve mødet blev vi ikke mødt med den store forståelse fra GAS, hvorfor vi har stillet det som et decideret forslag til GAS GF – se nedenstående.

Så tilbage til emnet – Hvad anbefaler bestyrelsen;

Polaris bestyrelse mener at beløbet der bedes om er for højt til at vi alene kan beslutte det på vores beboeres vegne, hvorfor vi beder jeres om guidance.

I indkaldelse til ekstraordinær GF i Polaris har vi vedlagt det materiale som vi har modtaget fra GAS og med reference til ovenstående, mener bestyrelsen at det rigtigste vil være at hver enkelt ejer forholder sig til det fremsendte og afgiver stemme ud fra egen vurdering heraf.

Bestyrelsen vil på GAS GF afgive foreningens stemme jf. flertallet på vores egen EGF.

Afslutningsvis kan vi nævne at vores forslag til GAS til generalforsamling, nu er bekræftet modtaget af GAS formand, hvorfor indhold kan deles med jer; https://havnebryggenpolaris.dk/wp-content/uploads/2020/06/HBP-Beslutningsforslag-til-GAS-generalforsamling.pdf

Det bør være tydeligt for alle, at vi søger ledelse bosiddende i GAS, samt en forandring af Governance, økonomistyring, rapportering mm – herunder formalisering af forhold til ejerforenings bestyrelser og måden der kommunikeres til os på. Om dette er rimelige krav, bestemmes naturligvis af GAS GF.

Med venlig hilsen

Polaris bestyrelse