Der er konstateret fugtindtrængning i kælder ved parkeringsplads 90 og ved parkeringspladserne 40-48, og gennem længere tid været uenighed mellem Havnebryggen Polaris og Pension Danmark.

At vandindtrængning finder sted kunne umiddelbart konstateres, men årsag herunder hvorledes det eventuelt kunne afhjælpes var ejerforeningen ubekendt, hvorfor der via advokat Jeppe Brandstrup blev iværksat isoleret bevisoptagelse ved Københavns Byret, hvorunder der ønskes ført syn og skøn på forholdet således, at dels forholdene kan konstateres, dels undersøges hvad der kan gøres for at afhjælpe forholdet, så det ikke optræder igen.

Udgifterne til en sådan skønsforretning, herunder udgifterne til en eventuel afhjælpning er helt ubekendt på nuværende tidspunkt, og der har derfor også fundet anmeldelse sted overfor byggeskadeforsikringen, der som bekendt gælder for en periode på 10 år fra byggeriets opførelse.

Pension Danmark har adciteret, d.v.s. medinddraget som part, NCC, der har udført byggeriet, og sagen afventer, at NCC får mulighed for at tage stilling til det udarbejdede skønstema og eventuelt fremkomme med deres bemærkninger eventuelt supplerende spørgsmål.

Forholdet vedrørende anmeldelsen overfor byggeskadeforsikringen er uafklaret, men ejerforeningens advokat arbejder hårdt på at få byggeskadeforsikringen til at anerkende, at der er tale om en dækningsberettiget skade, men korrespondance herom pågår på nuværende tidspunkt, og afklaring forventes i det nye år.

Kære Naboer

Som i ved gennemgår vores samfund en ekstraordinær tid som desværre gør det svært at afholde aktiviteter som planlagt.

En generalforsamling er en vigtig aktivitet i firmaer og foreninger, da det er her ting kan drøftes og besluttes i fællesskab. Herunder kan økonomi og konsekvenser af valg/fravalg belyses behørigt, så ingen kan sige at de ikke er blevet hørt.

Som et eksempel er det vigtigt, at foreningens nuværende økonomiske situation som følge af absorbering af GAS 2. rate i december 2020, kan belyses grundigt og ses i relation til finansiering af indkomne forslag.

Det er i den henseende den siddende bestyrelse magtpåliggende at vi driver vores forening økonomisk forsvarligt og ikke sætter vores frihed over styr ved at påtage os omkostninger over drift som ikke er finansieret.

Der er frem til frist i går indkommet forslag til en samlet investering på over 450.000 hvis alle vedtages – Ingen af disse forslag indeholder forslag om særfinansiering (ekstraopkrævninger) og foreslås således taget over drift.

Det mener bestyrelsen ikke vi har økonomi til, men vi risikerer ikke at kunne få en fornuftig debat herom, ligesom forslagsstillere fortjener at blive hørt. Ydermere er der stor risiko for at vi ved begrænset fremmøde til GF, ikke vil kunne sikre at beslutninger også er bredt repræsenteret i vores forening.

Da forslag A – deklaration om miljøstation (reelt ikke et forslag) alligevel kræver kvalificeret flertal som formentlig ikke kan opnås ved ordinær GF, har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamling til efteråret hvor vi forhåbentlig igen kan sikre almindeligt fremmøde, behørig debat og fornuftig beslutningskompetence.

For jer betyder det følgende frem til efteråret;

Økonomi fortsætter uændret efter gældende beslutnings- og finansieringsprincipper

Bestyrelse forsætter i uændret sammensætning

Der tages ingen beslutning af økonomisk karakter andet end normal drift og

vedligehold.

Med venlig hilsen
Mads, Robin, Jens, Frank & Jakob

Kære Naboer

Vi håber I alle har det godt i disse svære tider.

Der er gået en rum tid siden sidste nyhedsbrev i juli – det skyldes at vi ikke har så meget at berette, udover hvad vi allerede kommunikerer i referat fra vores bestyrelsesmøder, som I kan finde på hjemmesiden.

Vores have og område:
Haven har lidt under den meget tørre sensommer samt, til bestyrelsens overraskelse, manglende aftale om vanding. Dette sidste forhold har vi rettet op på, ligesom vi i foråret, når buske spirer, må afgøre om enkelte buske kræver udskiftning

Vi har fået monteret det på vores generalforsamling godkendte hegn mod Islands brygge og bestyrelsen synes at dette giver et væsentligt løft af det visuelle indtryk af vores ejendom fra gaden

Beplantning mellem Castor og Syd, ligeledes godkendt af generalforsamling, er blevet udført og udover at det tjener som afskærmning for syds beboere mod Netto, giver det efter vores mening også et meget flot indtryk når man kommer fra syd.

Vores ejendom:
Vi har enkelte småproblemer omkring kloakering (manglende servicelemme) og ventilation af skraldeskakte, men generelt har de tekniske installationer været mere stabile i 2020, ligesom vi har haft færre reparationer af døre mm

Til gengæld er vi ikke ret gode til at passe på vores ejendom – det giver sig til udtryk i slid på malede overflader og døre, specielt i kælder. Indimellem smides der også affald i kældergange hvilket vi i bestyrelsen finder yderst mærkværdigt og respektløst. Vi lever i en fælles ejendom hvor vi alle deler regningen og derfor bør dele interesse i at holde tingene pæne og fri for skader, i stedet for at påtage os unødige omkostninger til vedligehold og rengøring.

GAS 2. ekstraopkrævning
Bestyrelsen lovede jer i juli nyhedsbrev at hvis I kunne hjælpe med at passe på vores ejendom og vi ikke ville blive ramt af store uforudsete udgifter til vedligehold, ville bestyrelsen tage stilling til hvordan foreningen ville være i stand til at ’nedbringe betalingen GAS 2. rate med et betragteligt beløb, ved at tage det over foreningens drift’

Vi er glade for at kunne meddele jer at vores økonomi er sund og solid. Vi har ikke haft store uforudsete udgifter til vedligehold og vi var under budgetlægning forudseende nok til at fastholde et ekstraordinært højt bidrag til GAS. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at vi ikke alene vil nedbringe 2. rate af GAS ekstraopkrævning, foreningen vil tage den fulde betaling af 2. rate over drift og reserver. Det betyder at regnskabet for 2020 vil vise et underskud og at vi tærer på egenkapital, men denne vil kunne reetableres allerede til næste år ved at fastholde opkrævning på nuværende niveau.

Jul
Julen nærmer sig og vi glæder os over at se lys blive tændt på altaner omkring os. Vi er i færd med at bestille et juletræ lig de andre år og det vil naturligvis glæde os om der var nogle beboere der kunne påtage sig at holde en lille ceremoni omkring tænding af juletræ.

Med ønsket om en glædelig jul

På vegne af bestyrelsen
Jakob Ingemann

Kære Naboer

Sommeren er over os, om end vi godt kunne tænke os bare lidt bedre vejr – men hvis vi skal se positivt på det, så betyder det også lavere temperaturer i vores soveværelser og mindre larm fra kajen 🙂

Som I formentlig har set, har Robin nu sat skilte op – jeg tror vi alle er spændte på at se hvad det betyder for folks opførsel, men nu er der i hvert fald gjort opmærksom på at vores områder er private. Jeg vil gerne igen understrege at bestyrelsen ikke kommer til at lege politi, ligesom vi under ingen omstændigheder vil bortvise børnefamilier fra legepladsen – der er nu opsat et fint skilt der også, hvor vi beder om hjælp til rydde op og sætte net til på plads efter brug af sandkasse.

På vores generalforsamling vedtog vi indskærpelse af regler for brug af parkeringsplads. Der må kun opbevares cykler efter aftale med naboer og kun hvis bilen kan holdes indenfor den afmærkede plads. Der må ikke opbevares andre ting på pladserne.
Dette er I generelt gode til at overholde, men der er plads til forbedring. Fra august vil bestyrelse begynde at sætte sedler i forruden på de biler/pladser der ikke overholder reglerne.

GAS og ekstraopkrævning er en ting vi har brugt meget tid på i forsommeren – ekstraopkrævning til projekter og drift blev godkendt med snævert flertal i Polaris og på GAS GF var der mange kritiske røster, men begge forslag blev vedtaget. GAS bestyrelse bekræftede på generalforsamling at de opkrævede penge er øremærkede og at vi derfor kan forvente at der leveres som lovet.

Selve opkrævning kommer til at ske i 2 tempi – dels 60kr/m2 sammen med september eller oktober normale opkrævning og rest* med januar opkrævning. Forøgelse af driftsbidrag på 7,5kr/m2 dækkes af det merbudget vi allerede havde indregnet i Polaris budget.
Mht rest* vil bestyrelsen vurdere vores sunde økonomi i løbet af efteråret og hvis ikke vi rammes af ekstraordinære reparationer eller vedligehold, så vil det være muligt at nedbringe restbetalingen med et betragteligt beløb ved at tage det over foreningens drift – Men det vil også kræve en indsats fra os alle – for vi bruger fortsat mange ‘dumme’ penge på vedligehold og rengøring fordi vi ikke passer på vores ting – Vægge og døre skrammes, privat affald bortskaffes i miljøstation selvom man selv skal bringe på genbrugsstation og ikke mindst har foreningen betalt 28.000 i porto fordi beboere ikke har tilmeldt DEAS til E-boks – lad dette være en opfordring til at hjælpe os selv med at spare unødige omkostninger.

Slutteligt skal vi igen opfordre jer til at udvise agtpågivenhed omkring port – Vigepligt SKAL overholdes, OGSÅ af cyklende. Når port åbnes af kort eller nøgle står den åben i 2 minutter før den tvangslukkes. Når sensor brydes, igangsættes timer på 30 sekunder før port lukkes.

Med ønsket om en god sommer til jer alle

Venlig hilsen

Polaris bestyrelse

Kære naboer,

I forbindelse med udsendte afstemning omkring ekstraopkrævning fra GAS, vil jeg gerne uddybe Bestyrelses anbefaling til afstemning og de overvejelser vi har gjort os:

Bestyrelsen anbefaler at vores beboere læser det medsendte materiale fra GAS, samt orienterer sig på GAS Facebook side og herefter giver deres mening til kende overfor Polaris bestyrelse. GAS er ifølge GAS beboernes grundejerforening og derfor mener vi ikke at det tilkommer bestyrelsen at anbefale vores beboere noget, men snarere lade vores beboere fortælle os hvad vi skal stemme på GAS generalforsamling.

Lad mig uddybe denne meget grundigt overvejede holdning fra bestyrelsen.

Vi oplever at informationer og inddragelse fra GAS er mangelfuld og vores forsøg på at få en bedre dialog og svar på spørgsmål bliver ikke imødekommet.

Det er ikke lykkedes på nogen af vores bestyrelsesmøder at få noget opdateret materiale fra GAS, hvorfor det er blevet ved en mundtlig opdatering fra Steen på vegne af GAS. Det har ikke på noget tidspunkt afsløret nogen alarmerende forhold, som vi kunne give videre til jer. I kan læse referater fra vores bestyrelsesmøder her: http://havnebryggenpolaris.dk/?page_id=3795

Bestyrelsen, ved Frank og Jens, er således første gang blevet gjort opmærksom på væsentlige problemer i GAS og behov for ekstraopkrævning på 80-100kt/m2 på GAS informationsmøde i begyndelsen af marts 2020. Ej heller her blev vi præsenteret for detaljeret projekt gennemgang, der kunne afsløre hvordan det kunne gå så galt.

Lige omkring grundlovsdag har GAS udsendt indkaldelse til generalforsamling – Materialet er ikke gennemarbejdet, det er ufuldstændigt og indhold har skiftet flere gange efterfølgende – herunder hvornår GAS har tænkt sig at opkræve penge. Der medfølger ingen forklaring på, hvorfor projekter er skredet som de øjensynligt er og hvorfor driftsbidrag skal stige. Denne information vil vi angiveligt blive givet på selve GAS GF.

Vi har efter sidste bestyrelsesmøde 18/5 i Polaris, taget initiativ til at møde mellem ejerforeninger for at diskutere måden vi informeres på fra GAS – i en kommunikation om dette møde skriver Polaris 8/6 bl.a. følgende til GAS formand;

 Mht mødet i aften er det ikke mit møde – men forhåbentlig et møde på tværs af ejerforeninger om, hvordan vi fremadrettet ønsker GAS økonomi og projekter rapporteret til os, så vi kan kigge vores beboere i øjnene og med sindsro sige til dem at vi føler der er styr på det, når vi igen beder dem indbetale adskillige tusinde kroner.

Det udsendte materiale giver mig desværre ikke den nødvendige ro i maven, hvorfor jeg på nuværende tidpunkt har virkelig svært ved at se hvordan vi skal bede om penge og jeg kan slet ikke se hvordan det skal blive før 30/6;

 1. Væsentlige budget overskridelser er ikke nævnt og redegjort for i beretning
 2. Der medfølger ikke 31/5 status der kan fortælle om situation lige nu – så info til GF vil være 6 måneder gammel
 3. Der medfølger ikke en Cashflow plan der kan fortælle om timing af væsentlige omkostninger
 4. Der forklares ikke hvorfor det foreslås at første indbetaling skal ske i juli
  1. Er kassen tom? (Kunne være forklaret med status 31/5 samt Cashflow plan)
  2. Har I forståelse for at vi endnu ikke har bedt om penge fra beboere og derfor ikke har likviditet til at betale i juli?
 5. Det forklares ikke hvorfor I foreslår at ordinære bidrag skal hæves med 25% – hvad skal disse penge bruges til?
 1. Er det for at undgå at 115kr/m2 bliver til 120kr/m2?
 2. Planlægges der væsentlige ændringer af måde at drive GAS på?

Jeg ser frem til en konstruktiv snak i aften om vores område og vores fælles ønsker for fremtiden

GAS Formand har slet ikke reageret på vores henvendelse og på selve mødet blev vi ikke mødt med den store forståelse fra GAS, hvorfor vi har stillet det som et decideret forslag til GAS GF – se nedenstående.

Så tilbage til emnet – Hvad anbefaler bestyrelsen;

Polaris bestyrelse mener at beløbet der bedes om er for højt til at vi alene kan beslutte det på vores beboeres vegne, hvorfor vi beder jeres om guidance.

I indkaldelse til ekstraordinær GF i Polaris har vi vedlagt det materiale som vi har modtaget fra GAS og med reference til ovenstående, mener bestyrelsen at det rigtigste vil være at hver enkelt ejer forholder sig til det fremsendte og afgiver stemme ud fra egen vurdering heraf.

Bestyrelsen vil på GAS GF afgive foreningens stemme jf. flertallet på vores egen EGF.

Afslutningsvis kan vi nævne at vores forslag til GAS til generalforsamling, nu er bekræftet modtaget af GAS formand, hvorfor indhold kan deles med jer; https://havnebryggenpolaris.dk/wp-content/uploads/2020/06/HBP-Beslutningsforslag-til-GAS-generalforsamling.pdf

Det bør være tydeligt for alle, at vi søger ledelse bosiddende i GAS, samt en forandring af Governance, økonomistyring, rapportering mm – herunder formalisering af forhold til ejerforenings bestyrelser og måden der kommunikeres til os på. Om dette er rimelige krav, bestemmes naturligvis af GAS GF.

Med venlig hilsen

Polaris bestyrelse

Kære beboere i Polaris,

Vi går foråret i møde i mange henseender;

 • Corona synes at være på retur og optimismen breder sig,
 • Vores have springer ud er efter min mening flottere end nogensinde,
 • Området færdiggøres; flotte gadelamper, Hilmar Baunsgårds Allé ryddes endelig op og bliver næsten helt ’beboelig’ – jeg glæder mig på vores rækkehus naboers vegne.

Vi må også konstatere at foråret fører mere liv med sig på kajen foran vores bygning samt til tider på vores grund.

Som I har kunnet læse af referater fra bestyrelsesmøder, er indtrængning på vores grund noget vi løbende har diskuteret i bestyrelsen og vurderet hvorvidt det var til gene og vi derfor skulle gøre mere ud af at det er privat grund, eller vi skulle udvise rummelighed for områdets beboere.

Det har indtil nu været vores opfattelse at folk opfører sig pænt og kun i meget begrænset omfang rent faktisk har bevæget sig ind på vores grund (Legeplads undtaget hvor børnefamilier nyder livet).

Det har ændret sig – Vi har set fitness klasser i Syd’s have, folk der nyder solen på håndklæder i haven mm – det er naturligvis ikke meningen. En gruppe af beboere i stuen har bedt os vurdere situationen igen og vi har besluttet at indføre skilte – Privat Område, adgang forbudt i Syd’s have – mellem ejendommene og i Nord’s have – Privat Område, gennemgang tilladt.

Det er også bestyrelsens opfattelse, at vi alle har valgt at bosætte os i en ejendom i et område der ansporer til liv på kajen, badning i havnen mm – det er ikke noget vi som bestyrelse kan begrænse eller stoppe, ligesom vi hverken vil lege politi på kajen eller bortvise børnefamilier fra vores legeplads. Vi ser nu hvordan skiltning vil påvirke situationen, før vi foretager os yderligere i den henseende.

Bestyrelsen er også af beboere (Hundeejere såvel som ikke hundeejere) blevet spurgt hvad reglerne er for hundeluftning, hundebesørgelse mm på vores græsarealer – Og reglerne på området er egentlig ret klare – ’Hunde er tilladt, men skal føres i snor’.

Lad mig indlednings understrege at bestyrelsen er hverken for eller imod hunde – det er vores grundlæggende opfattelse, at vi skal alle kunne være her under gensidig hensyntagen.

Vi er naturligvis også fuldt opmærksomme på, at man som hundeejer ikke altid kan styre, hvornår en hund skal tisse når den kommer ud. Ej heller om der er behov for noget større som kræver oprydning  – Vi kan heller ikke styre hvad fugle, katte eller ræve gør i vores have.

Men som naboer kan vi under gensidig hensyntagen, udvise forståelse for hinandens behov og bekymringer og således indrette haven til forskellig brug – en model kunne f.eks være at hundeejere bevidst brugte midterstykket mellem ejendommen til hundeluftning, at større ting så vidt muligt foregik på fælleden, samt at børn måske kunne begrænses til at lege nord og syd for vores ejendomme …. Egentlig også de bedste områder til dette. Vi kommer ikke til for nuværende at indføre anderledes regler end de gældende.

Jeg, såvel som den øvrige bestyrelse, har et liv udenfor bestyrelsen og om end Havnebryggen kan fylde meget, er det ikke vores opfattelse at vi skal være dem som indfører begrænsninger udover vores fælles vedtagne vedtægter og husorden – Skulle der være uenighed om indhold af disse er General forsamlingen det sted hvor I kan stille forslag til ændringer.

Og når emnet kommer til vedtægtsændringer, så vedtog vi en ændring af vores brugstilladelse til parkeringsplads;

”P-pladsen må ikke bruges til andet end parkeringsplads for motorkøretøjer under 3.500 kg/motorcykel. Det er ikke tilladt at anvende p-pladsen til opmagasinering af vinter/sommerhjul, flyttekasser, barnevogne m.v.; og ej heller til parkering af (båd-) trailer eller ikke indregistreret motorkøretøj (f.eks. veteranbil).”Såfremt der er forståelse med bruger(e) af de(n) tilstødende p-plads(er) kan p-pladsen dog også anvendes til cykelparkering, idet al anvendelse til enhver tid skal finde sted inden for den afmærkede p-plads. En aftalt forståelse gælder indtil én af brugerne måtte ønske det anderledes.”

Forud for bestyrelsesmøde 18/5 gik vi igennem kælderen for at få at se om vi stadig har et problem og generelt må vi bemærke at der er pænt og rydeligt, men også at enkelte beboere skal stramme op. Vi beder jer venligst rette ind efter ovenstående regel, herunder aftale med naboer hvis I vil have cykel stående, samt holde jer indenfor parkeringspladsens afgrænsninger hvis bygningen (rørføring) tillader det – Vi understreger at det er ikke acceptabelt at opbevare hverken cykler eller andre former for mindre køretøjer hvis det betyder at afgrænsning overskrides. Jeg opfordrer i øvrigt til grundig gennemlæsning af aftale – den er ganske restriktiv.

Det dette er en af generalforsamlingen vedtaget skærpning samt bekræftelse af den øvrige aftale, vil vi af hensyn til fremkommelighed, rydelighed og brandhensyn håndhæve aftalen – Vi henstiller til at ’ulovlige’ forhold bringes i orden inden 14/6, hvorefter der vil blive uddelt gule sedler i forruder.

Slutteligt skal jeg bemærke at vi i løbet af kort tid igen vil indkalde til ekstraordinær Generalforsamling med forventeligt 2-3 emner, hvoraf GAS ønske om ekstraopkrævning (som varslet på ordinær Generalforsamling) er den primære grund, de to andre emner om ny internet udbyder samt wifi/videoovervågning i parkeringskælder er af almindelig økonomisk og praktisk karakter.

Med ønsket om en god sommer til jer alle

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Havnebryggen Polaris

Kære Alle 

Som så mange andre ting er der desværre gået Corona i dette nyhedsbrev og derfor er det lidt forsinket i forhold til hvad jeg godt kunne tænke mig.

Vi har som I ved afholdt ordinær generalforsamling 10/3 – en rigtig fin generalforsamling hvor der både blev udvist respekt for forskellige synspunkter i diskussioner og tillid under afstemninger, der således kunne afholdes ved håndsoprækning og derfor var medvirkende til en meget effektiv generalforsamling – Fra bestyrelsen mange tak for dette.

Vi havde en række afstemninger og følgende blev blandt andet vedtaget med kvalificeret flertal, men kræver vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling som grundet Corona situation vil blive afholdt skriftligt indenfor kort tid;

Forslag 5a

Grundet mangel på kvalificeret arbejdskraft til bestyrelse (Kasserer) blev det af bestyrelse foreslået at mere end en beboer fra en lejlighed kan deltage i bestyrelsen. Forslaget blev bakket op af generalforsamlingen med mere end 2/3 flertal og skal således godkendes på ekstraordinær generalforsamling.

Rollen som kasserer er at godkende fakturaer digitalt som DEAS har modtaget og som DEAS betaler hvis de bliver godkendt af ejerforeningen. Derudover står kasserereb for opstilling og præsentation af Ejerforeningens økonomi og regnskab på bestyrelsesmøder og på generalforsamlingen.

Bestyrelsen beder således om opbakning til forslag samt valg af Camilla Tornø til bestyrelse, således at hun kan indsættes som kasserer.

Forslag 5b

Forslag om at begrænse ejerskab af parkeringspladser til 2 pladser pr. lejlighed blev også vedtaget med kvalificeret flertal og sendes ligeledes til godkendelse.

Forslag 5h og Forslag 5i

På generalforsamlingen blev ’Forslag 5H vedrørende afskærmning ved bygning syd’ og ’Forslag 5i vedrørende ny hæk’ fremlagt for beboerne, og af flere årsager kræver begge en opdatering af de oprindeligt indsendte forslag, samt ny afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

Begge forslag indebærer ny beplantning i jordlaget over p-kælderen, og det er en forudsætning, at de nye planter ikke kan beskadige membranen, som beskytter mod vandindtrængning. Det har vist sig vanskeligere end først antaget at få den nødvendige vejledning og sikkerhed omkring dette, hvorfor det pt. er usikkert, hvornår de opdaterede forslag kan ligge klar. 

Da der er en risiko for, at vi må opgive at plante direkte i jordlaget over p-kælderen, undersøger vi samtidig andre løsninger. Indtil vi kender udfaldet at vores arbejde, kan vi derfor pt. ikke sige, hvornår opdaterede eller nye forslag vil kunne komme til afstemning. Vi kommer tilbage når disse forhold er afklaret.

Andet

Nedenstående forslag blev vedtaget og vil medføre handling fra bestyrelsen for at sikre at der leves op til reglerne:

Forslag 5g

Brug af parkeringsplads i kælder blev præciseret med nedenstående opdatering af brugsretsaftale og vedtaget af generalforsamling

’P-pladsen må ikke bruges til andet end parkeringsplads for motorkøretøjer under 3.500 kg/motorcykel. Det er ikke tilladt at anvende p-pladsen til opmagasinering af vinter/sommerhjul, flyttekasser, barnevogne m.v.; og ej heller til parkering af (båd-) trailer eller ikke indregistreret motorkøretøj (f.eks. veteranbil). Såfremt der er forståelse med bruger(e) af de(n) tilstødende p-plads(er) kan p-pladsen dog også anvendes til cykelparkering, idet al anvendelse til enhver tid skal finde sted inden for den afmærkede p-plads. En aftalt forståelse gælder indtil en af brugerne måtte ønske det’

Vi skal bede alle beboere snarest rette ind efter dette – Skaffe aftaler med naboer, fjerne uvedkommende ting samt sikre at de til enhver tid kan holde sig indenfor afmærkning.

Forbrugsregnskab;

Grundet Corona er dette forsinket – forventes udsendt og afregnet snarest.

Ny hjemmeside:

Vi er gået live med ny hjemmeside – vi har kombineret hvad vi mener er relevant information fra flere kilder – Mest almindelig Ajour data ligger bla. nu tilgængeligt på hjemmesiden.

Bestyrelsen har også skiftet mailadresse til: bestyrelsen@havnebryggenpoalris.dk

Venlig hilsen

Jakob IngemannFormand

Kære Alle 

Det er gået lidt tid siden sidste nyhedsbrev, så hermed opsamling på efteråret 2019 og start på 2020.
Flemming, Jesper og Steen (som varslet på 2019 GF) er udtrådt af bestyrelsen og bestyrelsen består derfor nu ’kun’ af Jens, Frank og Jakob – Vi mangler en ny kasserer, endnu et bestyrelsesmedlem og en suppleant og opfordrer jer derfor til at stille op til valg på GF i marts, skulle I ønske at lave lidt arbejde for fællesskabet

Der ligesom sidste sket store fremskridt i området. På vandsiden er vores kaj blev færdiggjort med Bordursten (Barnevognsspor) samt lamper. På Islands brygge skrider tingene frem, fartbump, belysning mm og det er også tydeligt at Hilmar Baunsgaards allé begynder også at tage form. GAS oplyser via Steen at de fleste projekter vil være færdiggjort i løbet af foråret. Som nævnt i tidligere nyhedsbrev opfordrer Jeg alle nysgerrige sjæle til at melde sig ind på GAS side på Facebook hvis I vil følge fremskridt nærmere.

Der har som alle ved været indbrud i Syd og det har udløst behov for at kigge på sikkerhed i ejendommen – I bestyrelsen er vi af den opfattelse at vi faktisk lever i en sikker ejendom, hvis alle udviser agtpågivenhed omkring åbning af døre for fremmede, sikrer os at port lukker* efter gennemkørsel mm. I bedes derfor tænke på dette og naturligvis gerne melde ud hvis I observerer fremmede i vores ejendom. *vi har haft en fejl på vores port som har medført at Port ved gående og cyklende i nogle tilfælde først har lukket ved tvangslukning efter 2 minutter – dette skulle nu gerne virke så der maks går 20 sekunder efter gennemgang/kørsel.

Vi har i slutningen af 2019 overtaget ansvaret for vores have. Den har som I ved lidt under manglende vand i 2018 og har ikke været vedligeholdt særligt pænt af PD gartner i 2019 – Men forud for overtagelse er udgåede planter blevet genplantet og vi har nu indgået aftale med en professionel gartner som vil påbegynde arbejde så snart foråret melder sig – det er vores forventning at haven i løbet af 2020 begynder at ligne det vi har alle har set i salgsprospektet for ejendommen. 

Det er endeligt lykkedes os at forlige de fleste udeståender med PD og vi har således modtaget 200.000 som et generalforlig og vi kan nu kigge fremad for vores ejendom uden at skulle bruge tid og penge (advokat) på dette. Man kan naturligvis altid ønske sig mere, men det er vores vurdering at vi har fået hvad vi kunne. Vi understeger at det indgåede forlig ikke fritager PD for krav fra individuelle beboere, ligesom PD fortsat er ansvarlig for fremskaffelse af endelig ibrugtagningstilladelse.

Bestyrelsen har i 2019 fokuseret på at nedbringe faste omkostninger gennem genforhandling af aftaler og skift af servicepartnere – Vi har på den baggrund opnået store årlige besparelser, nogle dog først med fuld effekt i 2020 – Alt i alt er det vores opfattelse at vi har en god og sund økonomi, hvilket I vil se i det udsendte materiale til GF.

Der er også lidt suk fra bestyrelsens side – Vi modtager ind imellem klager over beboere der ikke synes at have læst vedtægter, ordensregler og parkeringsaftale – I overlader det derefter til os at lege ’politi’ på foreningens vegne, hvilket er en meget utaknemmelig opgave. Ikke desto mindre skal opgaven varetages, men vi vil gerne bede jer alle læse grundigt igennem vores forskellige aftaler og hvis der er bestemmelser som I synes er for rigide, så må I stille ændringsforslag på den kommende generalforsamling og lade forsamlingen bestemme hvad der er rigtigt og forkert. Stadfæstede regler vil blive håndhævet efter generalforsamling. 

Generelt opfordrer vi til gensidig hensyntagen – det gælder omkring hvordan vi behandler vores ejendom, vores fælles arealer og ikke mindst hvordan vi bortskaffer affald på vores miljøstationer – Det er ingen genbrugsplads og I bedes respektere dette og selv bortskaffe tæpper, grille og andet skrald. Vi er desværre også nødt til at bede enkelte hundeejere overveje om vores have, hvor børn leger og andre beboere færdes, er det rigtige sted at lade deres hunde besørge.

Slutteligt vil jeg gerne minde om at fejl på vores bygning skal meldes til DEAS som varetager koordination af service, garantiarbejder og almindelige reparationer med vores mange servicepartnere. Beskeder til bestyrelsen skal ske på bestyrelsesmail bestyrelsen@havnebryggenpolaris.dk  (bestyrelsen.polaris@gmail.com udgår i 2020) – ikke via Facebook til mig personligt, da der så er fare for at jeres beskeder ikke ses og derfor ikke bliver behandlet.

Venlig hilsen

Jakob Ingemann
På vegne af bestyrelsen

Kære Alle

 
Dette er mit første informationsbrev.
 
Meget er sket i juni, juli og august. Som I har erfaret har jeg overtaget formandsstafetten fra Steen og hvis ikke det var klart hvor mange ting Steen har taget hånd om for os, så er det i hvert fald klart efter snart 3 måneder på posten. Det er heldigvis ikke en enmandsopgave idet jeg får god støtte og opbakning fra Frank, Flemming, Jens, Jesper og endeligt Steen til at takle de mange sager der dukker op.
 
Der er sket og sker god fremdrift på Islands Brygge, der er kommet slidbane på cykelsti tæt på os forventeligt, vil der også snart komme det på vejbane og den fjerne cykelsti. Der er blevet plantet træer langs A-huset og det begynder efterhånden at se pænt ud. Det er mening at der skal etableres permanent belysning indenfor overskuelig fremtid, men endelig tidsplan mangler.
Hvis man ønsker at følge fremdrift og udfordringer nærmere kan jeg anbefale at man melder sig ind i GAS side på Facebook.
 
I bestyrelsen har vi indimellem observeret uvedkommende i vores have – badende såvel som legende. Vi har konstateret at brug af haven og legepladsen er minimal og de som bruger dem, opfører sig pænt og respektfuldt, hvorfor vi ikke har fundet det nødvendigt at indføre skiltning. Vi følger det naturligvis tæt igen til næste år.
 
Castor er blevet færdig og dermed også miljøstation Syd – det betyder at vi endeligt har kunnet nedlægge vores midlertidige miljøstation på gaden foran D. Det hvide hegn der har beskyttet mod byggepladsen, er indtil videre erstattet af et andet hegn der skal beskytte mod Netto varelevering og trafik til/fra parkeringskælder indtil beplantning er kommet på plads. Som I kan se, lægges der pt. Barnevognsspor i kajen og der vil også blive etableret lys.
 
PD afviser fortsat vores krav – Vi har fra bestyrelsen forsøgt at gøre kravene mere skarpe og venter nu igen på svar. Med glæde har vi dog kunnet konstatere at PD vil sørge for at genetablere have til det som vi har købt inden udgangen af året hvor vi selv skal overtage drift af have. Vi imødeser flere blomster og mindre ukrudt.
 
Fællesrummet kan som tidligere kommunikeret ikke etableres grundet rummets udformning og manglende flugtveje – det falder derfor tilbage til Cykelkælder. Vi vil på næste bestyrelsesmøde drøfte hvordan vi kommer i gang med dette projekt og i øvrigt grundet mere plads til cykler måske og kan bruge andre rum til andre fornuftige ting. 
 
Slutteligt vil jeg gerne minde om at fejl på vores bygning skal meldes til DEAS som varetager koordination af service, garantiarbejder og almindelige reparationer med vores mange servicepartnere. Beskeder til bestyrelsen skal ske på bestyrelsesmail bestyrelsen.polaris@gmail.com – ikke via Facebook til mig personligt, da der så er fare for at jeres beskeder ikke ses og derfor ikke bliver behandlet.
Venlig hilsen
 
Jakob Ingemann

Kære alle

Dette er det sidste informationsbrev, I får, fra mig.

Vi har fået godkendt vores ændring af vedtægterne, enstemmigt, så på næste bestyrelsesmøde, den 18. juni, vil bestyrelsen konstituere sig med en ny formand. Jeg vil stadig blive i bestyrelsen, men kun med én opgave, nemlig som ’forbindelsesofficer’ til GAS, den store grundejerforening. Da jeg er så meget inde i sagerne der, ville det være dumt at skifte, og jeg blev da også genvalgt på GA´S’ generalforsamling ultimo maj.

Det var en god generalforsamling, hvor mange foreninger var mødt op, og vi fik genvalgt vores 3 repræsentanter til bestyrelsen, og desuden 3 suppleanter, der kan og forhåbentlig vil deltage i bestyrelsesmøderne. Derfor vil det næste år være lettere at skifte ud i ’besætningen’ og stadig sikre kontinuitet. Det er min plan ikke at genopstille til denne bestyrelse næste år, da vi på det tidspunkt burde have fået lavet alle vejene, og derfor går over i mere almindelig drift. Så skal man have andre personprofiler ind.

Det ekstra bidrag på kr. 75,- pr. m2 blev vedtaget. Kun én udvikler, Walls (Stay, Sfinksen og andre), stemte imod. Alle udviklerne skal også betale kr. 75,- pr. m2, så det er ganske store beløb, de skal af med.

Der er væsentlig fremdrift på etableringen af Islands Brygge (IB). Jeg har fået lovning på, for 5. gang, at der fra starten kommer fartbump på stykket, også selvom man om et år skal lægge nyt slidlag på. Der er nogle forfærdelige fartbøller syd for os, og de kunne sikkert bruge 300 meter fri vej! Men det får de ikke! For at citere en kendt beboer, så er de nogle klaphatte, der ikke tager hensyn til andres børn og en ældre mand med en lille hvid hund. 😊

Ja, jeg ved, der mangler brosten, opkørsler og andet, men lad dem nu lave det færdigt, så kan vi derefter bede om de ændringer, vi måtte ønske. Det kan jo være, at de ønsker er med i planen og bare først bliver lavet senere!

Vi har fået svar fra PD, og de fralægger sig næste ethvert ansvar og siger nej til stort set alle vores krav. Vi får dog efter sommer ændret trinene på hovedtrappen, så de bliver bredere, og trinhøjden mindre. Det er vi glade for. Resten tale vi med vores advokat om, hvordan vi takler.

Når NCC er færdige med Castor, vores nabo, bliver der lagt barnevognsspor og lamper ned mod vandet, så vores stykke kommer til at ligne resten på dette område.

Bestyrelsen har optalt cykelparkeringspladser og antal cykler, der står i kælderen, under rampen i det store fællesrum og i alle de andre rum, og der er 54 tomme pladser, hvis alle cykler blev placeret i stativerne. Så der burde være pladser nok totalt, men ikke i kælderen. Derfor ser bestyrelsen på løsninger som f.eks. overdækning på udendørspladserne og andre muligheder.

Der er nu skiftet sand i sandkassen, og der er indkøbt et net til overdækning. Legepladsudvalget bedes melde ud, hvornår og hvordan, man lægger nettet ud over sandkassen eller opsætte et lille vejledningsskilt. 

Mvh.
Steen