Kære beboere i Polaris,

Vi går foråret i møde i mange henseender;

 • Corona synes at være på retur og optimismen breder sig,
 • Vores have springer ud er efter min mening flottere end nogensinde,
 • Området færdiggøres; flotte gadelamper, Hilmar Baunsgårds Allé ryddes endelig op og bliver næsten helt ’beboelig’ – jeg glæder mig på vores rækkehus naboers vegne.

Vi må også konstatere at foråret fører mere liv med sig på kajen foran vores bygning samt til tider på vores grund.

Som I har kunnet læse af referater fra bestyrelsesmøder, er indtrængning på vores grund noget vi løbende har diskuteret i bestyrelsen og vurderet hvorvidt det var til gene og vi derfor skulle gøre mere ud af at det er privat grund, eller vi skulle udvise rummelighed for områdets beboere.

Det har indtil nu været vores opfattelse at folk opfører sig pænt og kun i meget begrænset omfang rent faktisk har bevæget sig ind på vores grund (Legeplads undtaget hvor børnefamilier nyder livet).

Det har ændret sig – Vi har set fitness klasser i Syd’s have, folk der nyder solen på håndklæder i haven mm – det er naturligvis ikke meningen. En gruppe af beboere i stuen har bedt os vurdere situationen igen og vi har besluttet at indføre skilte – Privat Område, adgang forbudt i Syd’s have – mellem ejendommene og i Nord’s have – Privat Område, gennemgang tilladt.

Det er også bestyrelsens opfattelse, at vi alle har valgt at bosætte os i en ejendom i et område der ansporer til liv på kajen, badning i havnen mm – det er ikke noget vi som bestyrelse kan begrænse eller stoppe, ligesom vi hverken vil lege politi på kajen eller bortvise børnefamilier fra vores legeplads. Vi ser nu hvordan skiltning vil påvirke situationen, før vi foretager os yderligere i den henseende.

Bestyrelsen er også af beboere (Hundeejere såvel som ikke hundeejere) blevet spurgt hvad reglerne er for hundeluftning, hundebesørgelse mm på vores græsarealer – Og reglerne på området er egentlig ret klare – ’Hunde er tilladt, men skal føres i snor’.

Lad mig indlednings understrege at bestyrelsen er hverken for eller imod hunde – det er vores grundlæggende opfattelse, at vi skal alle kunne være her under gensidig hensyntagen.

Vi er naturligvis også fuldt opmærksomme på, at man som hundeejer ikke altid kan styre, hvornår en hund skal tisse når den kommer ud. Ej heller om der er behov for noget større som kræver oprydning  – Vi kan heller ikke styre hvad fugle, katte eller ræve gør i vores have.

Men som naboer kan vi under gensidig hensyntagen, udvise forståelse for hinandens behov og bekymringer og således indrette haven til forskellig brug – en model kunne f.eks være at hundeejere bevidst brugte midterstykket mellem ejendommen til hundeluftning, at større ting så vidt muligt foregik på fælleden, samt at børn måske kunne begrænses til at lege nord og syd for vores ejendomme …. Egentlig også de bedste områder til dette. Vi kommer ikke til for nuværende at indføre anderledes regler end de gældende.

Jeg, såvel som den øvrige bestyrelse, har et liv udenfor bestyrelsen og om end Havnebryggen kan fylde meget, er det ikke vores opfattelse at vi skal være dem som indfører begrænsninger udover vores fælles vedtagne vedtægter og husorden – Skulle der være uenighed om indhold af disse er General forsamlingen det sted hvor I kan stille forslag til ændringer.

Og når emnet kommer til vedtægtsændringer, så vedtog vi en ændring af vores brugstilladelse til parkeringsplads;

”P-pladsen må ikke bruges til andet end parkeringsplads for motorkøretøjer under 3.500 kg/motorcykel. Det er ikke tilladt at anvende p-pladsen til opmagasinering af vinter/sommerhjul, flyttekasser, barnevogne m.v.; og ej heller til parkering af (båd-) trailer eller ikke indregistreret motorkøretøj (f.eks. veteranbil).”Såfremt der er forståelse med bruger(e) af de(n) tilstødende p-plads(er) kan p-pladsen dog også anvendes til cykelparkering, idet al anvendelse til enhver tid skal finde sted inden for den afmærkede p-plads. En aftalt forståelse gælder indtil én af brugerne måtte ønske det anderledes.”

Forud for bestyrelsesmøde 18/5 gik vi igennem kælderen for at få at se om vi stadig har et problem og generelt må vi bemærke at der er pænt og rydeligt, men også at enkelte beboere skal stramme op. Vi beder jer venligst rette ind efter ovenstående regel, herunder aftale med naboer hvis I vil have cykel stående, samt holde jer indenfor parkeringspladsens afgrænsninger hvis bygningen (rørføring) tillader det – Vi understreger at det er ikke acceptabelt at opbevare hverken cykler eller andre former for mindre køretøjer hvis det betyder at afgrænsning overskrides. Jeg opfordrer i øvrigt til grundig gennemlæsning af aftale – den er ganske restriktiv.

Det dette er en af generalforsamlingen vedtaget skærpning samt bekræftelse af den øvrige aftale, vil vi af hensyn til fremkommelighed, rydelighed og brandhensyn håndhæve aftalen – Vi henstiller til at ’ulovlige’ forhold bringes i orden inden 14/6, hvorefter der vil blive uddelt gule sedler i forruder.

Slutteligt skal jeg bemærke at vi i løbet af kort tid igen vil indkalde til ekstraordinær Generalforsamling med forventeligt 2-3 emner, hvoraf GAS ønske om ekstraopkrævning (som varslet på ordinær Generalforsamling) er den primære grund, de to andre emner om ny internet udbyder samt wifi/videoovervågning i parkeringskælder er af almindelig økonomisk og praktisk karakter.

Med ønsket om en god sommer til jer alle

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Havnebryggen Polaris

Kære Alle 

Som så mange andre ting er der desværre gået Corona i dette nyhedsbrev og derfor er det lidt forsinket i forhold til hvad jeg godt kunne tænke mig.

Vi har som I ved afholdt ordinær generalforsamling 10/3 – en rigtig fin generalforsamling hvor der både blev udvist respekt for forskellige synspunkter i diskussioner og tillid under afstemninger, der således kunne afholdes ved håndsoprækning og derfor var medvirkende til en meget effektiv generalforsamling – Fra bestyrelsen mange tak for dette.

Vi havde en række afstemninger og følgende blev blandt andet vedtaget med kvalificeret flertal, men kræver vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling som grundet Corona situation vil blive afholdt skriftligt indenfor kort tid;

Forslag 5a

Grundet mangel på kvalificeret arbejdskraft til bestyrelse (Kasserer) blev det af bestyrelse foreslået at mere end en beboer fra en lejlighed kan deltage i bestyrelsen. Forslaget blev bakket op af generalforsamlingen med mere end 2/3 flertal og skal således godkendes på ekstraordinær generalforsamling.

Rollen som kasserer er at godkende fakturaer digitalt som DEAS har modtaget og som DEAS betaler hvis de bliver godkendt af ejerforeningen. Derudover står kasserereb for opstilling og præsentation af Ejerforeningens økonomi og regnskab på bestyrelsesmøder og på generalforsamlingen.

Bestyrelsen beder således om opbakning til forslag samt valg af Camilla Tornø til bestyrelse, således at hun kan indsættes som kasserer.

Forslag 5b

Forslag om at begrænse ejerskab af parkeringspladser til 2 pladser pr. lejlighed blev også vedtaget med kvalificeret flertal og sendes ligeledes til godkendelse.

Forslag 5h og Forslag 5i

På generalforsamlingen blev ’Forslag 5H vedrørende afskærmning ved bygning syd’ og ’Forslag 5i vedrørende ny hæk’ fremlagt for beboerne, og af flere årsager kræver begge en opdatering af de oprindeligt indsendte forslag, samt ny afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

Begge forslag indebærer ny beplantning i jordlaget over p-kælderen, og det er en forudsætning, at de nye planter ikke kan beskadige membranen, som beskytter mod vandindtrængning. Det har vist sig vanskeligere end først antaget at få den nødvendige vejledning og sikkerhed omkring dette, hvorfor det pt. er usikkert, hvornår de opdaterede forslag kan ligge klar. 

Da der er en risiko for, at vi må opgive at plante direkte i jordlaget over p-kælderen, undersøger vi samtidig andre løsninger. Indtil vi kender udfaldet at vores arbejde, kan vi derfor pt. ikke sige, hvornår opdaterede eller nye forslag vil kunne komme til afstemning. Vi kommer tilbage når disse forhold er afklaret.

Andet

Nedenstående forslag blev vedtaget og vil medføre handling fra bestyrelsen for at sikre at der leves op til reglerne:

Forslag 5g

Brug af parkeringsplads i kælder blev præciseret med nedenstående opdatering af brugsretsaftale og vedtaget af generalforsamling

’P-pladsen må ikke bruges til andet end parkeringsplads for motorkøretøjer under 3.500 kg/motorcykel. Det er ikke tilladt at anvende p-pladsen til opmagasinering af vinter/sommerhjul, flyttekasser, barnevogne m.v.; og ej heller til parkering af (båd-) trailer eller ikke indregistreret motorkøretøj (f.eks. veteranbil). Såfremt der er forståelse med bruger(e) af de(n) tilstødende p-plads(er) kan p-pladsen dog også anvendes til cykelparkering, idet al anvendelse til enhver tid skal finde sted inden for den afmærkede p-plads. En aftalt forståelse gælder indtil en af brugerne måtte ønske det’

Vi skal bede alle beboere snarest rette ind efter dette – Skaffe aftaler med naboer, fjerne uvedkommende ting samt sikre at de til enhver tid kan holde sig indenfor afmærkning.

Forbrugsregnskab;

Grundet Corona er dette forsinket – forventes udsendt og afregnet snarest.

Ny hjemmeside:

Vi er gået live med ny hjemmeside – vi har kombineret hvad vi mener er relevant information fra flere kilder – Mest almindelig Ajour data ligger bla. nu tilgængeligt på hjemmesiden.

Bestyrelsen har også skiftet mailadresse til: bestyrelsen@havnebryggenpoalris.dk

Venlig hilsen

Jakob IngemannFormand

Kære Alle 

Det er gået lidt tid siden sidste nyhedsbrev, så hermed opsamling på efteråret 2019 og start på 2020.
Flemming, Jesper og Steen (som varslet på 2019 GF) er udtrådt af bestyrelsen og bestyrelsen består derfor nu ’kun’ af Jens, Frank og Jakob – Vi mangler en ny kasserer, endnu et bestyrelsesmedlem og en suppleant og opfordrer jer derfor til at stille op til valg på GF i marts, skulle I ønske at lave lidt arbejde for fællesskabet

Der ligesom sidste sket store fremskridt i området. På vandsiden er vores kaj blev færdiggjort med Bordursten (Barnevognsspor) samt lamper. På Islands brygge skrider tingene frem, fartbump, belysning mm og det er også tydeligt at Hilmar Baunsgaards allé begynder også at tage form. GAS oplyser via Steen at de fleste projekter vil være færdiggjort i løbet af foråret. Som nævnt i tidligere nyhedsbrev opfordrer Jeg alle nysgerrige sjæle til at melde sig ind på GAS side på Facebook hvis I vil følge fremskridt nærmere.

Der har som alle ved været indbrud i Syd og det har udløst behov for at kigge på sikkerhed i ejendommen – I bestyrelsen er vi af den opfattelse at vi faktisk lever i en sikker ejendom, hvis alle udviser agtpågivenhed omkring åbning af døre for fremmede, sikrer os at port lukker* efter gennemkørsel mm. I bedes derfor tænke på dette og naturligvis gerne melde ud hvis I observerer fremmede i vores ejendom. *vi har haft en fejl på vores port som har medført at Port ved gående og cyklende i nogle tilfælde først har lukket ved tvangslukning efter 2 minutter – dette skulle nu gerne virke så der maks går 20 sekunder efter gennemgang/kørsel.

Vi har i slutningen af 2019 overtaget ansvaret for vores have. Den har som I ved lidt under manglende vand i 2018 og har ikke været vedligeholdt særligt pænt af PD gartner i 2019 – Men forud for overtagelse er udgåede planter blevet genplantet og vi har nu indgået aftale med en professionel gartner som vil påbegynde arbejde så snart foråret melder sig – det er vores forventning at haven i løbet af 2020 begynder at ligne det vi har alle har set i salgsprospektet for ejendommen. 

Det er endeligt lykkedes os at forlige de fleste udeståender med PD og vi har således modtaget 200.000 som et generalforlig og vi kan nu kigge fremad for vores ejendom uden at skulle bruge tid og penge (advokat) på dette. Man kan naturligvis altid ønske sig mere, men det er vores vurdering at vi har fået hvad vi kunne. Vi understeger at det indgåede forlig ikke fritager PD for krav fra individuelle beboere, ligesom PD fortsat er ansvarlig for fremskaffelse af endelig ibrugtagningstilladelse.

Bestyrelsen har i 2019 fokuseret på at nedbringe faste omkostninger gennem genforhandling af aftaler og skift af servicepartnere – Vi har på den baggrund opnået store årlige besparelser, nogle dog først med fuld effekt i 2020 – Alt i alt er det vores opfattelse at vi har en god og sund økonomi, hvilket I vil se i det udsendte materiale til GF.

Der er også lidt suk fra bestyrelsens side – Vi modtager ind imellem klager over beboere der ikke synes at have læst vedtægter, ordensregler og parkeringsaftale – I overlader det derefter til os at lege ’politi’ på foreningens vegne, hvilket er en meget utaknemmelig opgave. Ikke desto mindre skal opgaven varetages, men vi vil gerne bede jer alle læse grundigt igennem vores forskellige aftaler og hvis der er bestemmelser som I synes er for rigide, så må I stille ændringsforslag på den kommende generalforsamling og lade forsamlingen bestemme hvad der er rigtigt og forkert. Stadfæstede regler vil blive håndhævet efter generalforsamling. 

Generelt opfordrer vi til gensidig hensyntagen – det gælder omkring hvordan vi behandler vores ejendom, vores fælles arealer og ikke mindst hvordan vi bortskaffer affald på vores miljøstationer – Det er ingen genbrugsplads og I bedes respektere dette og selv bortskaffe tæpper, grille og andet skrald. Vi er desværre også nødt til at bede enkelte hundeejere overveje om vores have, hvor børn leger og andre beboere færdes, er det rigtige sted at lade deres hunde besørge.

Slutteligt vil jeg gerne minde om at fejl på vores bygning skal meldes til DEAS som varetager koordination af service, garantiarbejder og almindelige reparationer med vores mange servicepartnere. Beskeder til bestyrelsen skal ske på bestyrelsesmail bestyrelsen@havnebryggenpolaris.dk  (bestyrelsen.polaris@gmail.com udgår i 2020) – ikke via Facebook til mig personligt, da der så er fare for at jeres beskeder ikke ses og derfor ikke bliver behandlet.

Venlig hilsen

Jakob Ingemann
På vegne af bestyrelsen

Kære Alle

 
Dette er mit første informationsbrev.
 
Meget er sket i juni, juli og august. Som I har erfaret har jeg overtaget formandsstafetten fra Steen og hvis ikke det var klart hvor mange ting Steen har taget hånd om for os, så er det i hvert fald klart efter snart 3 måneder på posten. Det er heldigvis ikke en enmandsopgave idet jeg får god støtte og opbakning fra Frank, Flemming, Jens, Jesper og endeligt Steen til at takle de mange sager der dukker op.
 
Der er sket og sker god fremdrift på Islands Brygge, der er kommet slidbane på cykelsti tæt på os forventeligt, vil der også snart komme det på vejbane og den fjerne cykelsti. Der er blevet plantet træer langs A-huset og det begynder efterhånden at se pænt ud. Det er mening at der skal etableres permanent belysning indenfor overskuelig fremtid, men endelig tidsplan mangler.
Hvis man ønsker at følge fremdrift og udfordringer nærmere kan jeg anbefale at man melder sig ind i GAS side på Facebook.
 
I bestyrelsen har vi indimellem observeret uvedkommende i vores have – badende såvel som legende. Vi har konstateret at brug af haven og legepladsen er minimal og de som bruger dem, opfører sig pænt og respektfuldt, hvorfor vi ikke har fundet det nødvendigt at indføre skiltning. Vi følger det naturligvis tæt igen til næste år.
 
Castor er blevet færdig og dermed også miljøstation Syd – det betyder at vi endeligt har kunnet nedlægge vores midlertidige miljøstation på gaden foran D. Det hvide hegn der har beskyttet mod byggepladsen, er indtil videre erstattet af et andet hegn der skal beskytte mod Netto varelevering og trafik til/fra parkeringskælder indtil beplantning er kommet på plads. Som I kan se, lægges der pt. Barnevognsspor i kajen og der vil også blive etableret lys.
 
PD afviser fortsat vores krav – Vi har fra bestyrelsen forsøgt at gøre kravene mere skarpe og venter nu igen på svar. Med glæde har vi dog kunnet konstatere at PD vil sørge for at genetablere have til det som vi har købt inden udgangen af året hvor vi selv skal overtage drift af have. Vi imødeser flere blomster og mindre ukrudt.
 
Fællesrummet kan som tidligere kommunikeret ikke etableres grundet rummets udformning og manglende flugtveje – det falder derfor tilbage til Cykelkælder. Vi vil på næste bestyrelsesmøde drøfte hvordan vi kommer i gang med dette projekt og i øvrigt grundet mere plads til cykler måske og kan bruge andre rum til andre fornuftige ting. 
 
Slutteligt vil jeg gerne minde om at fejl på vores bygning skal meldes til DEAS som varetager koordination af service, garantiarbejder og almindelige reparationer med vores mange servicepartnere. Beskeder til bestyrelsen skal ske på bestyrelsesmail bestyrelsen.polaris@gmail.com – ikke via Facebook til mig personligt, da der så er fare for at jeres beskeder ikke ses og derfor ikke bliver behandlet.
Venlig hilsen
 
Jakob Ingemann

Kære alle

Dette er det sidste informationsbrev, I får, fra mig.

Vi har fået godkendt vores ændring af vedtægterne, enstemmigt, så på næste bestyrelsesmøde, den 18. juni, vil bestyrelsen konstituere sig med en ny formand. Jeg vil stadig blive i bestyrelsen, men kun med én opgave, nemlig som ’forbindelsesofficer’ til GAS, den store grundejerforening. Da jeg er så meget inde i sagerne der, ville det være dumt at skifte, og jeg blev da også genvalgt på GA´S’ generalforsamling ultimo maj.

Det var en god generalforsamling, hvor mange foreninger var mødt op, og vi fik genvalgt vores 3 repræsentanter til bestyrelsen, og desuden 3 suppleanter, der kan og forhåbentlig vil deltage i bestyrelsesmøderne. Derfor vil det næste år være lettere at skifte ud i ’besætningen’ og stadig sikre kontinuitet. Det er min plan ikke at genopstille til denne bestyrelse næste år, da vi på det tidspunkt burde have fået lavet alle vejene, og derfor går over i mere almindelig drift. Så skal man have andre personprofiler ind.

Det ekstra bidrag på kr. 75,- pr. m2 blev vedtaget. Kun én udvikler, Walls (Stay, Sfinksen og andre), stemte imod. Alle udviklerne skal også betale kr. 75,- pr. m2, så det er ganske store beløb, de skal af med.

Der er væsentlig fremdrift på etableringen af Islands Brygge (IB). Jeg har fået lovning på, for 5. gang, at der fra starten kommer fartbump på stykket, også selvom man om et år skal lægge nyt slidlag på. Der er nogle forfærdelige fartbøller syd for os, og de kunne sikkert bruge 300 meter fri vej! Men det får de ikke! For at citere en kendt beboer, så er de nogle klaphatte, der ikke tager hensyn til andres børn og en ældre mand med en lille hvid hund. 😊

Ja, jeg ved, der mangler brosten, opkørsler og andet, men lad dem nu lave det færdigt, så kan vi derefter bede om de ændringer, vi måtte ønske. Det kan jo være, at de ønsker er med i planen og bare først bliver lavet senere!

Vi har fået svar fra PD, og de fralægger sig næste ethvert ansvar og siger nej til stort set alle vores krav. Vi får dog efter sommer ændret trinene på hovedtrappen, så de bliver bredere, og trinhøjden mindre. Det er vi glade for. Resten tale vi med vores advokat om, hvordan vi takler.

Når NCC er færdige med Castor, vores nabo, bliver der lagt barnevognsspor og lamper ned mod vandet, så vores stykke kommer til at ligne resten på dette område.

Bestyrelsen har optalt cykelparkeringspladser og antal cykler, der står i kælderen, under rampen i det store fællesrum og i alle de andre rum, og der er 54 tomme pladser, hvis alle cykler blev placeret i stativerne. Så der burde være pladser nok totalt, men ikke i kælderen. Derfor ser bestyrelsen på løsninger som f.eks. overdækning på udendørspladserne og andre muligheder.

Der er nu skiftet sand i sandkassen, og der er indkøbt et net til overdækning. Legepladsudvalget bedes melde ud, hvornår og hvordan, man lægger nettet ud over sandkassen eller opsætte et lille vejledningsskilt. 

Mvh.
Steen

Kære alle
 

Der sker rigtig mange positive ting.
 

Hullerne på havnefronten er lukket, og der bliver lagt brosten. (Det krævede 2 lastbillæs småsten og 4 m3 grus, så det var et ordentligt hul).

Vi sætter 4 skraldespande op på vores udendørsarealer.

Miljøstationen ved Syd er flyttet ind til naboejendommen. Der er lavet en foreløbig gangsti.

Da alle har adgang til vores udendørsfællesarealer, har vi måttet tage vores ’privat’ skilte ned.

Husk Polaris beboere har 25 % på alt mad og drikke i februar i den nye sushi restaurant, Bar Sushi.

Vejarbejdet er startet på Islands Brygge. Vejrforholdene og andre, for mig uforstående forhold med entreprenører, har forsinket denne proces, men vi er vel færdige før sommer? 😊

Bestyrelsen har set på forholdene for de stuelejligheder, der er generet af udendørsbelysningen. Vi er i dialog om forskellige løsninger.

Der er på hjemmesiden under punktet ’Ejendommen’ lagt en rapport lavet af en teknisk konsulent vedrørende adgangsforhold. Det er vores grundlag for sagen med PD om dette emne.

Daniel har venligt overtaget styringen af installation til El-biler. Tak for det. Det ser ud til, at det sker næste uge. 😊 Tag fat i Daniel, hvis I vil have en el-bil installation.  daniel.tholander@rockwool.com

Vi er nået til det punkt, hvor vi er enige med PD om, hvad vi er uenige om. Vi har kontakt med en advokat, som skal vurdere vores sag(er). Brev til PD vedhæftet.

Vedhæftet er også vores skriv om situationen. Vi har som skrevet en advokatvurdering på, og vi vurderer, om vi skal søge pressens hjælp. Vi har fået en blank afvisning fra PD på vores ønsker/krav. Vedhæftet er også en rapport fra vores vurderingsmand om adgangsforhold.

Mailkorrespondance med PD. Jeg ved godt, det er langt. Der er brugt rigtig megen tid på dette. Tidsforløbet starter nedefra:

Kære Steen,

Tak for mail om vurdering af adgangsforhold og den juridiske vejledning, Ejerforeningen får udarbejdet om Grundejerforeningen.

Med venlig hilsen / Kind regards 

Marius Møller

Direktør

Kære Marius.

Vi har forståelse for, at det tager tid at undersøge vores ønsker/krav.

Vi havde forrige lørdags besøg af Jan Rendboe, der er bygningsinspektør i Roskilde kommune , men som også har sit eget rådgivningsfirma ved siden af.  Vi ville gerne have en uvildig vurdering af adgangsforholdene fra en faglig kompetent person, der er vant til dette område. Vi får hans rapport i løbet af den næste uge, og den vil vi læne os op af som vores ’baseline’. Vi vil sende jer en kopi af denne rapport.

Som sagt havde vi besøg af Sven Knudsen fra Dansk Handicap forbund i december, og han var meget direkte i sin kritik af adgangsforholdene. Det vil vi tage med i en eventuel retssag.

Du har ret i, at nogle beboere har klistret sort tape op for at begrænse lysindfaldet i deres lejlighed fra de udendørs lamper. Dette er nu fjernet, men det har intet at gøre med lyset på trappen, da dette var udført nede ved vand siden.

Vedrørende dine bemærkninger ang. ekstra betalinger til GAS går vores kritik ikke på betalingerne, men på, at det var en viden I havde, eller burde have haft, og derfor burde have meddelt det til os som købere. Jeg købte i august 2016, og ved GAS generalforsamlingen i maj 2017 blev de første 3 ekstra betalinger vedtaget. Begrundelsen var manglende indbetalinger for byggeretter, noget som var kendt allerede før 2016, og skærpede miljøkrav, som også var kendt langt tidligere. Samtidig var der ikke planlagt ordentligt med omkostninger til de manglende projekter, noget der er gjort i 2018 på mit initiativ, men dette burde også være gjort langt tidligere, så I kunne have givet jeres købere den rigtige information om udgifterne til GAS. Et eksempel er Havneudløbet, der nu er planlagt ordentligt, og som bliver 50 % dyrere, svarende til kr. 4-5 millioner, end først estimeret. Og der er stadig en betragtelig usikkerhed på den totale overskridelse. I er med i GAS bestyrelse, og har mellem 30 og 40 procent af boligerne i området, så I har et stor ansvar her.

Som forventet kunne vi ikke blive enige, og vi tager nu et møde med vores advokater, for at få juridisk vejledning i, hvilke af vores krav og ønsker vi kan anlægge en sag mod jer på. Det vil så være vores næste skridt.

Vi vil samtidig søge hjælp, de steder vi kan, for at få støtte til vores sager.

Vi har kopieret jeres administrerende direktør Torben Möger Pedersen på denne formelle klage og opstart på en proces, da han er ene medlem af direktionen, og dermed den eneste, der er juridisk ansvarlige for Pension Danmark.

Vi vil, når vi har fået svaret på adgangsforholdene, også informere jeres bestyrelse om denne sag.

Vi er kede af, at det skal ende på denne måde, men vi ser ikke anden mulighed efter jeres afvisning.

Mvh.

Steen Bindslev

Fra: Marius Møller <mrm@pension.dk>
Sendt: 13. januar 2019 16:20
Til: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>
Cc: Thomas Jacobsen <tja@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk; fba@rentestate.dk
Emne: SV: sidste forsøg

Kære Steen,

Tak for mail af 2. januar, det er gået lidt tid, fordi vi er ved at undersøge forholdene omkring belysning.

Forholdene omkring den udskudte aflevering er skriftligt aftalt og PensionDanmark har betalt den aftalte kompensation. Der har derudover været en række forhold, hvor PensionDanmark har kompenseret og betalt per kulance.

Vi har på flere møder drøftet de monterede automatik døre, det udførte koncept for døre er på grund af tilgængelighed et lovkrav. Vi har undersøgt dørene og det leverede produkt er efter vor opfattelse i en god kvalitet og egnet til formålet, hvorved vi ikke kan kompensere yderligere til eventuelle ”sabotage glideskinner”. Det er også konstateret, at dørene er blevet blokeret og dermed ikke anvendt som forudsat. 

Det er vor opfattelse og som vi tidligere har svaret, at trapper, adgangsveje og adgangsramper er udført jf. krav i BR10. Vi er ved at undersøge belysningen og de anvendte armaturer, så snart det er undersøgt kommer vi tilbage, men vi har konstateret, at der er armaturer, der efter aflevering til jer er blevet til klæbet, så lyseffekt reduceres.

I forhold til installation af ladestandere henviser vi til vores tidligere svar, hvor vi afviser at bidrage økonomisk til yderligere installation.

Ekstra betalinger til GAS er besluttet i Grundejerforeningen, hvorved dette forhold skal afklares med GAS.

Vi fastholder, at vores entreprenør skal udbedre de konstaterede lunker, I bliver kontakte for en aftale om tidspunkt m.m.

Jeg håber at ovennævnte er fyldesgørende og vi kommer tilbage omkring de valgte armaturer.

Med venlig hilsen / Kind regards 

Marius Møller

Direktør

D:

+45 33856022

M:

+45 24887373

E:

mrm@pension.dk

PensionDanmark

Langelinie Allé 43

DK-2100 København Ø

D:

+45 3374 8000

W:

http://www.pensiondanmark.com

ü

Tænk på miljøet, før du printer denne mail og/eller de vedhæftede dokumenter. / Please consider the impact on the environment before printing this e-mail and/or the attachment(s)

Fra: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>
Sendt: 2. januar 2019 13:31
Til: Marius Møller <mrm@pension.dk>
Cc: Thomas Jacobsen <tja@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk; fba@rentestate.dk
Emne: sidste forsøg

Kære Marius.

Godt nytår til dig og din familie.

Vedhæftet er vores vurdering at status.

Vi håber, vi kan finde fælles fodslag om disse punkter.

De er meget vigtige for os.

Mvh.

Steen Bindslev

Brev ifm. denne skrivelse:

Kære Marius

Jeg skriver til dig, fordi jeg synes, vi er ved at nå et punkt, hvor det er svært at komme videre. Og vi må erkende, at vi er kørt træt nu.

Først lidt historie:

Vi blev som ejerforening startet den 13. marts 2017, og planen var fra start, at vi skulle flytte ind i Syd den 1. april 2017, og i Nord den 1. juni 2017. Der blev på den indledende generalforsamling fra Pension Danmark (PD) fokuseret meget på ’den gode aflevering’, og vi var alle meget positive. Dette må vi desværre efterhånden konstatere er blevet en joke.

Det startede med diverse udskydelser; Vi flyttede først ind 1. juli 2017 i syd, og i nord blev indflytningen først flyttet til den 1. juli 2017, derefter til 1. oktober 2017, og endelig til januar 2018. Indflytningen i syd var med ca. 5.000 registrerede fejl og mangler, helt urimelig, mens nord blev med en sum af mangler, som vi kunne forlige os med. De 3 udskydelser af indflytningsdagen i nord havde store konsekvenser for ejerne, som skulle genhuses af flere omgange, og have forlænget opbevaring af deres flyttegods, men som vi også heldigvis fik aftalt en rimelig kompensation for fra PD, til ejerne.

Den 26. juni 2017 skulle Ejerforeningen overtage fællesarealerne, og jeg husker stadig, at vi på møder forinden havde spurgt ind til, om man nu virkelig var klar til dette.

Jeg har været i dansk erhvervsliv hele mit liv, og jeg har aldrig set et mere uprofessionelt og ustruktureret forløb. Det var klart, at projektleder fra NCC ikke havde styr på projektet, men det blev også klart, at PD heller ikke havde styr på projektet. PD er vores leverandør, og de kendte ikke status på noget som helst eller hvornår, det ville være færdigt. Det var en katastrofe. Afleveringsforretningen blev stoppet af Henrik Ryberg fra Emcon, der kom en time for sent og kunne se, at dette var en katastrofe. Vi måtte lyse med vores mobiltelefoner for at undersøge væggene, da lyset i kælderen ikke virkede! Dette var niveauet for denne afleveringsforretning. PD havde overhovedet ikke styr på noget som helst i hele den periode.

Jeg vil ikke gå i detaljer med resten af forløbet, men når man ikke har styr på sit projekt og skal rette op det efterfølgende, så er det dyrt, og kvaliteten bliver ikke den samme, som hvis man havde lavede det rigtigt første gang.

Vi erkender, at PD har gjort en stor indsats for at rette de fejl og mangler, der var pga. manglende styring og kvalitetskontrol, men det er jo, hvad der et nødvendigt, når man har fejlet i første omgang.

Derfor sidder vi i dag i en situation, hvor vi har fejl og mangler, der skyldes manglende styring og ansvarlighed fra PD igennem byggeprocessen. Dette er ene og alene PD’S ansvar.

Vi har fra Ejerforeningen følgende krav:

Døre

Vi har denne mail fra et besøg fra Geze, da vi som beboere igen måtte tage aktion. PD har med diverse personer set på problemet, og hver gang ingen fejl fundet. Det har vi desværre nok, og nedenfor er kopi af en mail fra GEZE:

Hej Flemming og Steen

Tak for fint møde, hvor vi besigtigede jeres aludøre monteret med GEZE Slimdrive EMD-F.

Der har været rigtig mange udkald vedr. dørautomatik som ikke fungerede

Der er på forhånd aftalt at der monteres  sabotage glidskinne på alle 12 døre , så det ikke er muligt at rykke arm ud af glidskinne

Der er  6 stk indvendige døre med sikkerhedssensor og elslutblik som vi konstaterede fungerede uden problemer

De 6 udvendige døre havde problemer med elslutblik som skal justeres af dørfabrikant, der er for lidt frigang, så elslutblikket nemt kommer under pres og ikke fungerer

Jeg vil foreslå at sabotage glideskinner først monteres, når elslutblik er justeret af dørfabrikant.

Vil i vende tilbage til Martin når dette er udført på tlf nr 24660360

God jul og godt nytår

Mvh pt


Poul Torndahl

Salgsingeniør / Sales Engineer

GEZE Scandinavia AB

Vi har bestilt, da PD jo ikke mener, at det er deres ansvar, installation af en lukket glideskinne, der vil fungere mere stabil i det vindige miljø på havnefronten. Dette koster godt kr. 13.000. Men det ser ud til, at hele stabilitetsproblemet med dørene skyldes forkert justeret elslutblik, der får dørene til at fungere ustabilt. Vi har indtil videre ofret godt kr. 73.000 på udkald af teknikere til at få dørene til at fungere.

Vi vil bede PD betale de kr. 86.000 for dette problem, der skyldes forkert og for dårlig installation fra starten.

Adgangsforhold

Dette punkt har været diskuteret og er tilbagevist af PD på nær lysforhold, som PD ikke har kommenteret. Vi mener stadig, og byggereglementet støtter os, at både rampen og trappen ikke er korrekt opført, og lysforholdene er for dårlige. Dette vil vi gerne have rettet op på. Der har været flere nærved situationer på rampen med kvinder med barnevogne pga. den stejle hældning. Men desværre er der sket et alvorligt uheld på hovedtrappen, som vi diskuterer. Jeg har fået følgende mail fra en beboer:

Til Formanden for ejerforeningen Polaris

Steen Bindslev

Ang adgangsforhold og manglende belysning  ved trappen medlem Nord og Syd.

Vi have den 1 dec 2018 besøg af 2 ægtepar.

Da de skulle gå fra lejligheden ved 18 tiden, falder Finn Jorsal ned af trappen mellem Nord og syd og komme slemt til skade med sit ben.

Det viser sig efterfølgende at Akillessenen er meget beskadiget, og er i behandling på Thisted Sygehus.

Konsekvens – 2mdr sygeleje.

Den manglende belysning, samt de meget smalle trappetrin opleves som klar årsag til den uheldige hændelse.

Har vi en forsikring i ejerforeningen? Ved  ev.t forsikrings krav fra den tilskadekommen Finn Jorsal.

Med Venlig Hilsen

Jan N Hansen

Telefon +45 40603130

Mail jan@hhf.dk

Vi har tidligere sagt, at vi holder PD ansvarlig for ulykker, der sker pga. de dårlige adgangsforhold, og det vil vi gøre her.

Vi har talt med Sven Knudsen, konsulent for Dansk Handicap forbund som rådgiver, og han har besøgt Polaris og mener, at adgangsforholdene er under al kritik og ulovlige. Han vil gerne deltage i et møde med PD, hvis dette ønskes. Han er for øvrigt rullestolsbruger.

Parkering

Vi har gentagende gange påpeget, at vi er blevet lovet en basis el-bil installation, så hver beboer for kr. 5.000 kunne tilslutte sig. Vi har nu fundet en løsning, hvor vi for en hovedinstallation på kr. ca. 200.000 kan få beboerne til at komme på systemet for kr. 8.000. Ikke så godt som lovet, men acceptabelt. Vi vil gerne have PD til at betale basisinstallationen på kr. 200.000, som vi mener er blevet lovet, jfr. referat af ekstraordinær generalforsamling den 13. marts 2017 (før nogen overhovedet flyttede ind på Islands Brygge 38):

Opladning af el-biler. Ejere kan bestille ladestationer direkte hos Clever hvor der indgås aftale mellem bruger og udbyder udenom ejerforeningen. Der er link til dette hos Living Home. 

Det kan godt være, at foranstående ikke står direkte i salgsmaterialet, men det er solgt som et luksusbyggeri, hvilket må indebære et eller andet mere end et minimum/bygningsreglementet. Derudover har købere af de sidste lejligheder, der er solgt efter den 13. marts 2017, til deres salgsmateriale kunnet få udleveret referat af foranstående generalforsamling.

GAS betalinger
Allerede før vi flyttede ind, opkrævede GAS, den store grundejerforening for vores område, 3. gang kr. 15,- pr. m2 plus moms fra alle beboere. Man manglede penge til at færdiggøre fællesarealerne, primært vej. Der kommer i starten af 2019 endnu en ekstraopkrævning på planlagt kr. 60,- plus moms pr. m2, da der stadig mangles penge, og dette dækker ikke færdiggørelse af området. Der mangler sikkert en lignende ekstraopkrævning i løbet af det næste år. Det er, hvad de udarbejdede budgetter siger.

Jeg udtalte til børsen, at jeg var bange for, at der ikke var styr på budgetterne i GAS. Jeg kom selv i bestyrelsen i maj 2018, og blev selvfølgelig sat til at se på budgetter og likviditet pga. denne udtalelse. Vi har nu fået et overblik, og derfor kender vi på nuværende tidspunkt likviditetsbehovet. Dette arbejde burde være lavet for flere år siden, så man allerede på det tidspunkt ville have kendt situationen. PD har som den største bygherre i området et stort ansvar for, at dette ikke blev lavet. Den første indbetaling var kendt, og de næste burde være kendt, hvis man have gjort et ordentligt arbejde. Derfor mener vi, at PD skulle have gjort køberne i Polaris opmærksomme på disse ekstrabetalinger. Ikke at have lavet et ordentligt arbejde fratager ikke én for ansvaret.

Vi har endnu ikke gjort dette beløb op, men vi vil holde PD ansvarlig for de ekstrabetalinger, som køberne af lejligheder i Polaris skal betale, da PD burde have informeret om dette forhold.

Vi fra vores side vil være imødekommende på gulvet i parkeringskælderen, hvor PD har erkendt, at der er fejl, som skal rettes.

Disse er vores reservationer, og det vil vi gerne have et møde om. Hvis PDS’ holdning er, at dette vil man ikke imødekomme, behøver vi ikke et møde, men må se os nødsaget til at gå andre veje.

Mvh.

Steen Bindslev
Formand for Ejerforeningen

Kære alle
 

Vi fik heldigvis et juletræ, takket være et godt initiativ taget af Kristian. Godt gået. Vi har købt en “permanent” installation, så de næste åringer skal vi bare købe et træ, alt det andet er på plads. Efter lidt tumult ser det nu også ud til at blive stående og lyse. 😊

Og tak til legepladsudvalget for den flotte legeplads, de har fået lavet. Det ser rigtig godt ud. Hvis I ser på det yderste sæde på bænken ud mod vandet, er der skrevet navn på den plads. Der står Steen. 😉

Jeg har vedhæftet et oplæg fra Fællesrum udvalget. Dette emne kommer op på generalforsamlingen.

Da bestyrelsen ikke mener, at fællesrummet skal stå ubenyttet hen til vinter, vil vi give tilladelse til, at der parkeres cykler derinde, indtil anden beslutning er taget på generalforsamlingen.

Mange har fulgt opfordringen til at parkere bilen inden for det afmærkede felt på ens egen parkeringsplads, men der er desværre stadig nogen, der holder primært alt for langt ude og dermed generer andre beboeres mulighed for at vende og køre ud. Det er selvfølgelig også svært at begrænse sig, når man har store ting stående op mod væggen. I januar vil vi bede Parkeringskompagniet lave jævnlige kontroller i kælderen for at chekke, at reglerne overholdes. Ellers får man en bøde. Vi er kede af at skride til dette, men der er desværre beboere, der ikke vil følge venlige henstillinger og dermed generer andre beboere. 

Islands Brygge vil blive anlagt ud for os og Castor, og det vil betyde, at trafikken bliver ensrettet i 8 uger i hver sin retning. Som jeg ser det, vil det betyde, at vi kan køre ud som normalt fra parkeringskælderen. Jeg tror den bedste udgang på ”gåben” eller cykel vil være langs vandet og ud på Islands Brygge mellem os og vores nabo i 36, men det får vi at se, når afspærringerne kommer op. Det bliver besværligt i 4 måneder, men forhåbentlig bliver resultatet godt. Ledningerne i lysmasterne kommer også ned i jorden. Seneste nye fra Cowi er, at opstart er 1. januar 2019.

Der er ikke mange, der bruger vores container, så den kommer ikke mere efter denne gang.

Vi havde sidste mandag 1. års gennemgang af fællesarealerne, og vi afventer resultaterne. Vi har stadig vores sag om ”adgangsforhold”, som vi mener er ulovlige. Det kører vi videre med. Også elevatorer var et punkt, og der bliver fulgt op på dette.

Vi havde møde om el-billadere mandag. Vi vil nu bede om et formelt tilbud, så vi kan se, hvordan man kan komme ud af aftalen, hvis nødvendigt.

Vi havde bestyrelsesmøde i GAS, den store grundejerforening, i sidste uge, og som jeg allerede forudsagde i foråret, så er der ikke penge nok til at færdiggøre de nødvendige og planlagte projekter. Vi 3 beboer-repræsentanter er enige om, at vi vil have færdiggjort området hurtigst muligt, så vi er nødt til at opkræve en ekstrabetaling efter jul. Vi lægger op til en ekstraordinær generalforsamling i februar. Jeg tror beløbet bliver kr. 60 plus moms pr. kvadratmeter, dvs. kr. 75 pr. kvadratmeter. Det betyder at vi skal betale kr. 118 *75 = kr. 8.850 for vores lejlighed. Der er mange gode forklaringer på dette, blandt andet har man ikke fået de indtægter, der var planlagt med pga. udskydelser og ændringer. Vigen blev noget dyrere end planlagt, og alle forsinkelserne i flere år bl.a. i forbindelse med diskussionen om lyskurven med kommunen har også kostet millioner i tomgangsudgifter. Vi 3 beboerrepræsentanter foreslog, at vi under protest betalte de kr. 1,5 millioner, denne lyskurv koster, for at komme videre. Hvert års forsinkelse koster, og dette er min egen matematik; mere end 1,5 millioner i løbende drift til konsulenter. Jeg støttede denne ekstra indbetaling. En lånefinansiering virker meget svær og for dyr.

Vores ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 26. marts kl. 18.00. Ikke ugen før som jeg skrev sidst. Det skyldes, at vi på opfordring fra vores estimerede beboer i A har fået reserveret Kulturhuset på bryggen, så vi alle kan gå derned og ikke skal ind i det parkeringsrod, der er ved DEAS.

Hele bestyrelsen er på valg, og Henrik og Carsten fratræder, da de begge flytter. Jens og Frank vil gerne fortsætte, hvis de genvælges. Formanden er også på valg. Jeg har fået barnebarn og hund, så der er private prioriteter, som tæller højt og som jeg har for lidt tid til i dag. Jeg vil dog gerne fortsætte i et halvt år, mens vi kører en ny formand på banen, hvis det er generalforsamlingens ønske. Der er en del ting, der skal overgives og ikke skal falde mellem 2 stole.

Vi skal så også have en ny hjemmeside administrator, da det i dag er Jeanne, min kone.

Der hvor vi boede før, havde vi en god tradition. Nytårsaften efter kl. 24 og rådhusklokkerne mødtes dem der var hjemme nedenfor medbringende egen vin, øl eller vand og ønskede godt nytår. Det gav en god fællesskabsfølelse og var rigtig hyggeligt. Jeanne og jeg vil selv gøre det. Så kan vi jo se, om vi bliver de eneste. 😊

På vegne af bestyrelsen

Steen Bindslev

Kære alle

Først en advarsel. På onsdag den 14. november bliver strømmen taget mellem 10 og 12 om formiddagen. Det er for at få færdiginstalleret el-tavlen til el-biler. 10-12 er valgt, da man mener, at det giver færrest problemer.

Og nu til alt det gode:

I GAS’ bestyrelse har vi besluttet, at vi starter med at genetablere Islands Brygge. Der var denne fredag møde med kommunen ang. trafikomlægning, da én af kørebanerne spærres i over mindst en måned. Dette burde ikke genere os så meget. Så hvis vi er rigtig heldige, har vi i løbet af de næste måneder en fin og flot (med fartreducerende bump) Island Brygge. Hurra!

PD har i den forbindelse lovet at lave en ny temporær miljøstation til Syd. Nærmere følger.

Frank og jeg har haft flere møder med den nye projektleder, Thomas Jacobsen, og Marius Møller, direktør for PD. De er afviklet i en god tone og med ønsket om, at nu skal vi være færdige, og beboerne skal være tilfredse. Det sidste et udsagn fra Marius Møller. Følgende er der enighed om:

 • Skilte på etager monteres, og det sikres, at det kan holde
 • PD tager sammen med DEAS fat i elevatorproblemstillingen, men her er det primært opgang B
 • Kælderen under Nord males også på væggene, og en væg i midten mod opgang A males også
 • PD har lovet, efter 3 nej’er, at lave barnevognsspor i brostenene ud mod havnen. Dette sker til sommer samtidig med, at det laves ud for Castor, vores nabo. Og hullet under jernpladerne lukkes
 • Vores husnumre, der dårligt kan ses, bliver malet sorte, så de kan ses
 • PD tager ansvaret for vores udendørsbeplantning i hele 2019, dvs. skifter planter og holder det.
 • PD betaler vores allerede gennemførte omstilling af porten, kr. 38.500 plus moms
 • PD skifter de dørpumper i kælderen, der sad, så de gik ind i dørfyldningen og blev ødelagt. 5. stk.

Der er stadig udestående punkter, som afventer afklaring, men indtil videre er vi meget tilfredse. Og de udestående punkter vil PD tage ansvar for, hvis de ikke opfylder de givne krav.

Vi fandt i forrige uge et nyt punkt. Jeg var ved at skride i grus på rampen i nord og kom til at tænke på, at den ville blive et kæmpe problem til vinter, når det blev glat. Jeg målte den, og den var ca. 20 %. De stejleste i Tour De France er 11-12 %, så dette er langt over. Vi har nu fat i kommunen og Dansk Handicap Forbund, der har målt hældningen til 18 %. Og rampen er kun ca. 120 cm bred. PD har taget sagen meget seriøst og undersøger, om kravene er opfyldt. Det tror vi ikke. Men der arbejdes på sagen.

Vi har også fået hele byggetilladelsen, 250 sider, og nu læser vi (læs Steen, vores byggesagkyndige) den igennem. Det er blandt andet ud fra den, at vi tror, at adgangsforholdene ikke opfylder de krav, der stilles i byggetilladelsen.

Samtidig begynder vores maler at fuge opgangene mandag og tirsdag, og derefter maler de opgangene over de næste par uger. -1 og 0 helt. Opad reparerer de, hvor det er nødvendigt. Dørene bliver ikke malet.

I kan også se, at hullet på Islands Brygge er lukket. Det tog kun ¾ år med jævnlig opfølgning!!

Så vi i bestyrelsen synes, at tingene efterhånden går i den rigtige retning, men det har også krævet hårdt arbejde og stadig opfølgning. I har jo set nogle af mailene til direktionen i PD.

Jeg har denne mandag møde med direktøren for Clever, da vi ikke er tilfredse med de pristilbud, nogle beboere har fået ifm. installation af ladestation. Så må vi se, hvad det fører til.

Mvh.

Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle

Vi havde i sidste uge et møde med Marius Møller og Jens Breinholt ang. vores udestående punkter. Det var et fint møde, hvor vi fik afklaret vores udeståender.

Marius’ udmelding var, at han ønskede, at vi skulle være tilfredse kunder. Det er jo et godt udgangspunkt, men vi nåede ikke helt i mål på enighed. Vi fik dog defineret uafklarede punkter og sat ansvarlig på. Overordnet tog Marius en del ansvar for de udestående punkter, men vi er som skrevet stadig ikke enige og bakser med mødereferatet. Jeg har vedhæftet det, der er nuværende status fra PD, men vi har gjort indsigelse, blandt andet skal der i hele p-kælderen males vægge.

Jeg har fået en del kommentarer og bemærkninger, både på mail og under samtaler fra beboere ang. AIR BNB-udlejning, vedrørende mit indlæg på Facebook om specielt opgang F, 4. tv. Nogle føler sig utrygge ved den hotellignende udlejning og har også bemærket, at det sker fra andre lejligheder.

Flere har hjulpet ikke dansk talende gæster, der stod og rykkede i hoveddøren, med at instruere i, hvor nøglehullet sidder på ventilationsindtaget så man kan udnytte de automatiske døre. Det kan måske forklare nogle af de døre, der går i stykker ved fejlanvendelse.

Man kan ikke stoppe en ejer fra at udleje sin bolig, og det er heller ikke bestyrelsens hensigt. Men vi kan sikre, at vi ved, hvem den udlejes til og hvor længe, og vi kan sikre, at udlejer har lavet en skriftlig beskrivelse af adgangsforhold til boligen og anvendelse af fællesfaciliteter. Det burde give mere tryghed og også mulighed for at finde dem, der eventuelt ikke behandler vores bygning på en passende måde. Dette vil vi foreslå på næste generalforsamling.

Vi skal alle stadig huske at sortere rigtigt i miljøstationen. Vores vicevært bruger en del tid på at rydde op, specielt mandag formiddag. 

Der bliver senest primo næste uge monteret en mekanisme på 9 døre i kælderen, så de kan stå åbne, medens cykler tages ud eller ind af de nyligt malede cykelparkeringspladser i visse depotrum. Man kan åbne døren helt, den låser, og når man er kommet ud med cyklen, skal man bare løsne den. Dette burde forhindre for mange skrammer på dørene. De af jer, der har cykler stående ude i P-kælderen og sjældent bruger dem, bedes sætte dem på disse pladser. Barnevognsrummet under B får også skiftet lås, så man kan komme ind med almindelig nøgle. Også her får begge døre denne mekanisme installeret i pumpen, så venligst pas på dørene. Barnevognsrummet er halvt til barnevogne, halvt til cykler. Dette er KUN til barnevogne, der bruges, ikke til opbevaring.

Vi har lige fået besked om, at Jens Breinholt ikke mere er vores kontakt hos PD. Det er en Thomas Jacobsen, som vi ikke kender endnu.

Hanne har udarbejdet en beskrivelse af tilmelding til el-bil. Den er lagt her på hjemmesiden under “ejendommen”, “tilmelding til el-bil”.

Mvh.

Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle
 

Der sker meget, så kun en kort opdatering, som alligevel er gået hen og blevet lang.

Vi har aftalt, at stue og kælderetage bliver gjort ekstra rent af All Remove. Specielt dørene, da de ikke bliver malet.

Der vil ultimo oktober blive malet samme steder, og også sat kantlister på i stueetagen for at skåne hjørnerne. Maleren vil også gå helt op ad trapperne, men kun reparere skader og male dem.

Disse 2 tiltag skulle gøre, at vores opgange vil fremstå pænt.

Samtidig er der i A, B, C, D startet kontrollanter af rengøringen, og det fungerer rigtig godt. All Remove har allerede være ude et par gange for at rette op på standarden efter indsigelser fra vores kontrollanter, og generelt er kvaliteten steget. Alle bedes finde ud af hvilken dag i ugen, der gøres rent i deres opgang, og der sørge for, at der INTET er uden for deres hoveddør. Sko, barnevogne og lignende flyttes ikke.

Opgang E og F har ingen kontrollanter, og derfor bliver denne service ikke ydet der. Men der bliver selvfølgelig gjort rent efter planen.

Vi lærer jo hele tiden, da overlevering fra bygherre til os har været meget mangelfuld. Et af vores store problemer er de automatiske døre, der jo jævnligt går i stykker, når man holder i dem. Vi har opsat forklarende skilte, da mange af betjeningsfejlene bliver lavet af eksterne leverandører eller gæster (AIR BNB og lignende lejere), der ikke bruger dørene jævnligt. Men samtidig er det svært at få barnevogn og børn ud på den korte tid, døren er åben. En af vores kloge beboere fandt ud af, at den tid døren var åben kunne indstilles. Det viste vi ikke. De var stillet til 7 sekunder. På onsdag bliver alle dørene stillet til 15 sekunder, så må vi se, om det kan afhjælpe problemet.

Ventilationsluften i lejlighederne, der i sommer var stillet til 18 grader, er nu stillet til 21 grader.

Hanne kommer tilbage i næste uge ang. elbiler og praktikaliteter.

Der er anmeldt flere klager over beboeres overdrevne opfyldning af alt muligt på parkeringspladser. Vi har ikke grebet ind for en cykel eller lignende for enden af bilen, men det skal være inden for rammerne af ens egen parkeringsplads. Det har for nogen desværre udviklet sig til, at man opmagasinerer diverse objekter mere eller mindre permanent på parkeringspladsen. Da disse beboeres biler rager langt ud på kørefeltet, er det til stor gene for andre beboer, da det i forvejen er svært at komme ud fra pladserne uden at ramme andre biler. I bedes sørge for, at jeres bil holder inden for rammerne af jeres parkeringsplads, og det gælder også i længden. Samtidig står der også i reglerne, at det kun er beboere i ens husstand, der må bruge den. Paragraf 2 med underpunkter. Så den må ikke udlejes ifm. en AIR BNB-udlejning. Vi vil i oktober følge op på alle disse forhold, og ejeren af pladsen vil få en skriftlig besked, hvis ikke reglerne overholdes. Vi håber dette kan løse problemerne.

Der er også malet i flere depotrum og i rummet under opgang B. Det meste er til cykler, men i rummet under opgang B er der også plads til barnevogne. Det er optegnet i rummet. Vi har ventet på, at dørene bliver forsynet med en stopmekanisme i åbne- lukkeskinnen øverst i døren. Dette sker i næste uge. Derefter vil dørene ved at åbne dem helt kunne stå åbne, så man uden at skramme kan få sin cykel/barnevogn ud. Vi henstiller til, at dem der har cykler stående andre steder i kælderen, og ikke så tit (sjældent) bruger dem, anvender disse pladser og dermed frigiver pladser til andre, der skal ind og ud hver dag. Dette vil spare dørene mest muligt. Husk at lukke dem igen, når I har fået jeres cykel/barnevogn ud.

Den container, der står nord for vores bygninger, er vores. Fyld den før den flyttes på mandag!

Fredag havde en underleverandør til NCC, uden at koordinere med os, fået en nøgle for at fylde sten op i hullet under nedkørslen. En ting der var aftalt i foråret, men aldrig blevet udført. Det støvede og lugtede forfærdeligt, og de stoppede også processen. Men da var alle bilerne, der stod i kælderen, dækket af støv. I bedes sende en regning til PD for vask og hvilke andre skader, dette har medført. Vi har et møde med Marius Møller onsdag i næste uge.
Ovennævnte er tilføjet vores liste af punkter til det.

Mødet er i øvrigt foranlediget af, at jeres formand er kommet op i det røde felt pga. Jens Breinholt, som I kan se af mailkorrespondancen nedenfor. Vi gennemgår her de beskrevne punkter, som er beskrevet nederst. De bliver bedre beskrevet og organiseret af os inden mødet, og I skal nok få en kopi af resultatet efter mødet.

Mvh.
Steen på vegne af bestyrelsen

Mailkorrespondance med PD:
 

Kære Marius.

Tak for dette meget klare svar, og den positive holdning til at vi sammen får kvalificeret problemerne.

Vi har foreslået, at mødet holdes på Islands Brygge, så du ved selvsyn kan se nogle af de problemstillinger, vi skitserer.

Mvh

Steen

Fra: Marius Møller <mrm@pension.dk>
Sendt: 21. september 2018 09:23
Til: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>; Mikkel Melamies <mme@pension.dk>; Torben Möger Pedersen <tmp@pension.dk>
Cc: ‘Frank Buch-Andersen’ <fba@rentestate.dk>; ‘Steen Rosendal – AI a/s’ <sro@ai.dk>; Torben Möger Pedersen <tmp@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk; jkg@dadlnet.dk; Henrik Gutte Koch Polaris Bestyrelse <henrik@gutte.dk>; Hanne Staanum Polaris Bestyrelse <hanne@staanum.dk>; ‘Carsten Bardy’ <bardy@godmail.dk>; Henrik Stamp <hst@lundelmersandager.dk>; Jens Breinholt <jeb@pension.dk>
Emne: SV: Polaris: mødepunkter

Kære Steen,

PensionDanmark vil leve op til de aftaler, der er indgået, jeg deltager i det allerede indkaldte møde og har forinden fået en gennemgang af de udestående punkter.

Jeg tager også gerne et møde med Henrik Stamp om jeres juridiske problemer og får denne del løst.

Med venlig hilsen / Kind regards 

Marius Møller

Direktør

PensionDanmark

Langelinie Allé 43

DK-2100 København Ø

Fra: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>
Sendt: 20. september 2018 21:50
Til: Mikkel Melamies <mme@pension.dk>; Torben Möger Pedersen <tmp@pension.dk>
Cc: ‘Frank Buch-Andersen’ <fba@rentestate.dk>; ‘Steen Rosendal – AI a/s’ <sro@ai.dk>; Marius Møller <mrm@pension.dk>; Torben Möger Pedersen <tmp@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk; jkg@dadlnet.dk; Henrik Gutte Koch Polaris Bestyrelse <henrik@gutte.dk>; Hanne Staanum Polaris Bestyrelse <hanne@staanum.dk>; ‘Carsten Bardy’ <bardy@godmail.dk>; Henrik Stamp <hst@lundelmersandager.dk>; Jens Breinholt <jeb@pension.dk>
Emne: SV: Polaris: mødepunkter

Kære Torben og Marius.

Vi har fået denne indkaldelse til møde fra Jens Breinholt:

Efter ønske og anmodning fra Steen Rosendal afholdes møde hos PensionDanmark. Inden mødet bedes Steen (EF) fremsende punkter til dagsorden

Som jeg tidligere skrev, var det et ønske fra PD, at vi efter marts tog møderne bilateralt, da PD ville sørge for, at NCC levede op tilde krav/leverancer, som var aftalt.

Vi har siden gentagende gange rykket for at få afholdt et møde, hvor vi kunne få afstemt vores ønsker/krav til hinanden.

Så får vi sådan en fornærmet mail fra Jens efter at vi har eskaleret problemerne til jer! Vi er trætte af hans arrogante og nedladende holdning, da det eneste vi ønsker er at få afstemt vores forventninger til den fremtidige udbedring af fejl og mangler.

Vi vil gerne bede jer I ledelsen af Pension Danmark om en tilkendegivelse af, om I er enige i, at dette ikke er vigtigt og I er ligeglade med et projekt, som I har solgt til over kr. 750 millioner. For så ved vi, hvor vi står.

Jeg har kopieret Henrik Stamp, som er advokat og den, vi går til med vores juridiske problemer.

Dette er ikke en trussel, men er konstatering: hvis denne negligering fra PD vedrørende udestående problemer i Polaris fortsætter, tager jeg fat i Presse, primært Dorthe fra børsen, for at få deres hjælp til at lægge pres på PD.

Jeg har arbejdet i dansk erhvervsliv i 40 år, og jeg har ALDRIG oplevet noget lignende.

Mvh

Steen Bindslev

Fra: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>
Sendt: 13. september 2018 22:51
Til: jens breinholt pension danmark (jeb@pension.dk) <jeb@pension.dk>
Cc: ‘Frank Buch-Andersen’ <fba@rentestate.dk>; ‘Steen Rosendal – AI a/s’ <sro@ai.dk>; ‘Marius Møller’ <mrm@pension.dk>; ‘tmp@pension.dk’ <tmp@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk
Emne: VS: Polaris: mødepunkter

Hej Jens.

Vi beder om et møde, hvor vi kan tale om disse ting. Og det kan vi ikke få.

I marts måned havde vi et møde med jer og NCC, og her blev det på foranledning af jer aftalt, at de fremadrettede møder blev afholdt mellem jer og os.

Dette har vi rykket for adskillige gange, uden resultat. Der har aldrig været afholdt et møde.

Det er kedeligt, at når vi tager, for os, seriøse spørgsmål op, at vi så får en arrogant afvisning fra dig. Du har skimmet vores materiale. Tak for det. Derfor er vi nødt til at eskalere dette ønske om en samtale om udestående issues. Og jeg er desværre ikke sikker på, at du er den rigtige til at være den ansvarlige deltager fra PD. Vi føler, at du har forladt dette projekt mentalt.

I profilere jer som ’den ansvarlige bygherre’, og det kræve et engagement, som vi ikke ser eller føler I har i forhold til vores projekt.

Vi er generelt glade for vores boliger, men vi mangler at få afsluttet de sidste udeståender, så både I og vi kan være glade.

Vi håber, at vi sammen kan løse problemerne.

Mvh.

Steen Bindslev

Formand for bestyrelsen i Polaris

Fra: Jens Breinholt <jeb@pension.dk>
Dato: 13. september 2018 kl. 19.22.18 CEST
Til: Steen Rosendal – AI a/s <sro@ai.dk>
Emne: Vedr.:⁨ Polaris:  mødepunkter⁩

Hej Steen

Jeg har skimmet din liste nedenfor og må konstatere at en del punkter er irrelevante for os/EF og at en del er klaret. Jeg tror at du er nødt til at sortere i punkterne og fjerne de irrelevante, dem som allerede er aftalt håndteret v 1 års gennemgang og dem som er udbedret. Punkter vedr HOFOR skal I selv håndtere via GAS.

Mvh Jens R. Breinholt 4170 4468.

De bedste hilsner​

Steen 

Rosendal

Projektleder, Arkitekt MAA

Hej Jens

Her er desværre en lang liste af uafklarede punkter, som ligger på PD’ s bord til opfølgning og afklaring.  

Det er heldigvisikke de 1500 mangler der vist var en gang fra NCC side, men det er stadig 15 punkter for meget.

 Lars har stadig ikke fået en kopi af Ajour af NCC´s materiale. Han har kun fået et kodeord, så han kan se ind i deres materiale.  Hvornår får vi det aftalte materiale og kontrol over det ?

Omkring mangeludbedringer. Vi savner dokumentation for at  Henrik har kontrolleret alt, som NCC har oplyst udbedret og er alt afsluttet iht. NCC og PD.  

Skilte på opgange med etagenr.  De Er stadig ikke skiftet.

Elevatorproblemer med lydgener.

Lydproblemer mellem lejligheder efter tillukning af ”mandehuller”.  Mandehuller (Gennemgangshullerne) på etager er udført, så håndværkerne nemmere kunne gå rundt på etegaerne. Nu er huller lukket huller med gips og de har ikke den samme lyd og brandstoppende effekt, som en fuld betonvæg har.  Opmærksomhed på revner ved overgange beton/ gips. Vi vil gerne se en tegning der viser hvor hullerne er og hvordan de er lukket.

Dør A-opgang er itu. Skal laves af PD.

Vand i kælderen fra terræn og på ydervægge.

Rum under rampen, – er dette færdigt set med PD’ øjne.  Ikke med foreningen.

Kajakrummet er dette færdigt og kontrolleret og meldt færdigt af PD. 

Forkert fald på gulvet i kælderen forventes løst nu af PD.

Parkeringspladserne. Myndighedskrav ikke overholdt. Flere pladser er ikke brede nok. Andre er ikke dybe nok.   Løsning der tilfredsstiller ejerkredsen skal findes.  Minimum 230 cm i breden og 500 cm i dybden, og 690 til at vende på.

Belægninger ved kanal.  Jernplade ved kanal tilhører HOFOR.  Afslutninger i ender ikke ens.  Lunker ud for Nord flere steder. Ikke godkendt af bestyrelsen endnu. Der er til PD bedt om kørefliser mellem brosten ved vandet , men det er ikke udført.  Dette ønskes ændret nu.  

Maling af kælderen er lovet med maling af vægge og lofter.  Lige nu males kun loftet iht. oplysninger til Steen

Husnummerskilt mangler stadig levering og montering fra PD.

Bevoksning er ikke som prospekt.  Mere strandlig med marehalm og højt græs.  Flere planter er gået ud og skal skiftes.

Bevoksning helt inde ved huset Sydbygning visner og kan ikke trives. Ny plante må findes.

Meget er visnet eller ikke kommet frem endnu.  PD´s  ansvarsperiode forlænges til og med 2020.

Sandkassen er ikke godkendt endnu af myndighed.  Skal ordnes nu af PD.

Portlukningssystem er ændret af foreningen selv , – og nu virker det. Økonomi / proces forelægges PD for betaling. 

Indgangsdøre til bygningerne fungerer ikke . Alt for mange fejlbetjeninger.  Ny løsning ønskes. PD må undersøger og tilbyde anden løsning. 

AS Built materiale ønskes forelagt.  Findes måske i Ajourmappe, men hvem ved det og hvor er det.

Driftsproblemer med håndteringen af garantier og foreningsbetalinger.  Foreningen mener de også betaler for garantidækkede udgift.  Hvordan vil PD foreslå dette håndteres fremover, så foreningen ikke betaler for garantidækkede fejl.  DEAS har kendskab til andet byggeri, hvor PD har en person der sorterer i tegningerne og betaler det som er dækket.

Garantier og driftsforstyrelser står der måske noget om i den Ajourpakke, som foreningen ikke har.  HASTER. Foreningen vil ikke være ansvarlig for fejl der skyldes mangelfulde oplysning fra PD / NCC.  Det foreslåes at konsulent fra Ajour hjælper PD/ NCC med at overføre hele Ajour materialet til DEAS og til bygherre lagt i et overskueligt og brugervenligt system.

Ud over dette kan der være mangler i de enkelte lejligheder, som vi ikke er benkant med pt..

Dog har flere klaret over flækkede og revnede gulvbrædder.   Dette kan vi måske kigge på i en lejlighed når vi mødes, hvis ikke Henrik allerede er på sagen.

Ja dette er de mødeafklaringspunkter som vi har fundet frem til på møde i sidste uge. Og de ønskes afklaret alle sammen med løsninger der sikrer foreningen bedst muligt fremover.

Vi ser frem til at du indkalder til møde meget hurtigt og at der til mødet er en afklaring på alle punkterne.

14 dage må da være rigeligt med tid til at få svar på det hele.

De bedste hilsner​

Steen 

Rosendal