Vi blev i bestyrelsen opfordret til at gentage det møde, vi havde i det store rum ved rampen til kælderen. Vi tror også gruppen omkring udnyttelse af rummene vil kunne give deres input på dette møde, hvorimod legepladsudvalget igen ser ud til at have problemer med at samles. På dette møde vil der lige som sidste gang kunne diskuteres alt muligt, og alle indlæg er velkomne.

Vi inviterer til søndag den 1. juli kl. 15.00 i det store rum. Medbring en stol, og vi vil sørge for lidt drikkelse.

Frank og jeg har haft møde med Marius og Jens fra PD, og her kan I se Jens’ referat fra mødet:

I forlængelse af vores møde i dag, skal jeg her vende tilbage med svar på udeståender:

Clever: PensionDanmarks rammeaftale med Clever er først gældende for Felt E (Pollux) og dermed ikke relevant for Felt A.
Jeres krav om at PensionDanmark skal betale udgiften for etablering af installationer for ladestandere afklarer vi med vores jurister i fht Jeres påstand.
Dørautomatik: Vi mener at døre til og i opgange er leveret og udført i en god kvalitet. Jf mail af d. 23.april udleveret af jer på mødet i dag konstaterer GEZE at automatik fungerer som den skal, men at dørene er indstillet i forkert funktion. Vi ønsker således ikke at deltage i økonomien vedr flytning af kontakter m.m..
Fjedre i port. Vi har lyttet til Jer og er enig i at fjedre i porten bør kunne tåle mere end 15000 åbne/lukke hvorfor vi er indstillet på at betale for de stærkere fjedre. I bedes fremsende dokumentation for pris/faktura vedr. fjedre.
Fha løst underlag v midlertidig miljøstation sørger jeg for at der udlægges flere plader under containere.
De øvrige bygningsmæssige forhold/udeståender som I nævnte mener jeg vi skal tage på et ”statusmøde” hvor Henrik Dan kan orientere om stadet. Dette møde kan evt holdes i fbm gennemgang af NCC´s færdigmeldinger.
Blødtvandsanlæg: Som gentaget på mødet d.d. ønsker PensionDanmark ikke at tage ansvar for de ændringer og evt mistede garantier som installeringen af et blødtvandsanlæg evt medfører. Det vil være ejerforeningens ansvar.
I fht sandkasse har jeg kigget lidt i gammel korrespondance. Jeg kan konstatere at opfattelsen af sandkassen er, at den som sandkasse ikke stiller krav om særlig tilladelse i modsætning til hvis det handlede om f.eks et klatrestativ. Sandkassen er således omfattet af bygge- og ibrugtagningstilladelsen.

Jeg håber at ovenstående er svar nok (foreløbig) på Jeres spørgsmål.

Vi er ikke tilfredse med afslag på dørene, og vi arbejder videre med ladestandere til el-biler. Vi er tilfredse med, at PD betaler for opgradering af porten.

Vi har ’endelig’ overtagelse af fejl/mangler onsdag den 13. juni, men lad os nu se. Grunden til, at det er så sent, er ifølge PD, at de ikke var tilfredse med den standard, NCC udførte, og derfor har måttet tage flere iterationer. Dette, ved vi, hjælper os med kvaliteten, og er derfor glade for.

På mødet fik vi også at vide, da vi fulgte op på maling af kældervægge og hul under rampen til nedkørsel til parkeringskælder, at NCC lige havde accepteret at male vægge og udfylde hullet under rampen, så der ikke ligger vand om vinteren. Begge dele er vi tilfredse med.

Der er en del debat om størrelsen på parkeringspladser, og 2 fra bestyrelsen vil foretage en opmåling. Hvis I har input så send det til Henrik Gutte. Flere af dem, der har fået en for lille parkeringsplads, bør få penge tilbage, men vi følger det til dørs.

Som I kan se af ovenstående referat fra PD vil PD ikke tage ansvaret, hvis vi installerer et blødtvandsanlæg og dermed ændrer på installationen til vand. Dermed falder dette forslag fra vores generalforsamling, da der, hvis vi ikke kunne få denne garanti, skulle 2/3 flertal til. Og det havde kun et knebent flertal. Desværre. Dem der har indsigelse kan tage fat i vores dirigent fra generalforsamling, Lone Overgaard fra DEAS.

Der er opsat en ny kontakt på indersiden i venstre side af de automatiske yderdøre. Når man skal have døren stående i en permanent åben tilstand, trykker man på almindelig åbningsknap, derefter trykker man på den nye knap oppe til venstre på døren. Den vil så stå åben indtil man igen trykker på knappen til venstre, hvorefter den vil lukke. Så glem alt om knapperne øverst på døren. Dette er forhåbentlig lettere.

Der er på vores hjemmeside lagt information om de 2 nærmeste genbrugspladser.

Jeg er kommet med i GAS’ bestyrelse, og er med i en gruppe der skal se på vores fremtidige projekter, omkostningerne ved disse og likviditeten. Som nogen af jer ved eller har læst i pressen, er dette min store bekymring. Men det finder vi nu ud af.

Vi beder beboere, der skal have en ’privat’ container, sætte en seddel op om, at den er privat og ikke til fælles benyttelse.

Vi fik sidste uge konstateret, at der stadig er et behov for ’storskrald’. Vi vil de næste par måneder opstille en lukket container, men kun et par dage ad gangen, da alle i hele nabolaget kommer løbende, når der er en sådan. Den vil komme første gang på fredag, og fjernes mandag. Derefter den sidste weekend i hver måned indtil videre. Husk at komme hurtigt derned.

Vi har stadig store problemer med beboere, der ikke respekterer afmærkningen på containerne på miljøstationerne og også på den container, der stod på vejen. Beboere smider glas, pap og plastik i samme container, og vi har navne på flere af dem. Det værste var dog, at én havde smidt en toiletspand i den store container med brugte kondomer, brugte bind og papir med blod på. Det sorterede Danny, vores vicevært. Jeg fatter ikke, at man vil være det bekendt!

Jeg er fra provinsen, og der plejer vi at stå på mål for vores handlinger. Hvis vi laver fejl, så undskylder vi og retter dem. Der har været en debat på Facebook, hvor én der havde lavet en fejl (åbenlyst) mente, at han blev hængt ud, og at man burde informere de pågældende direkte. Det skulle så være bestyrelsen, der skulle rende rundt og korrekse folk. Dette kommer ikke til at ske. Vi må være store nok til at kunne stå på mål for vores fejl, da jeg ikke går ud fra, at nogen gør det for at genere andre.

Hvis der skulle være nye eksempler inden næste nyhedsbrevs udgivelse, ser vi os nødsaget til at angive fejl og person i brevet.

Hvis nogen er helt uenig i dette, kan man lave en Facebook diskussion, og måske en afstemning. Hvis der er et klart flertal imod, kommer det ikke til at ske.

Der er i to opgange, A og B, etableret en gruppe af beboere, som vil rense/udbedre opgangens fællesarealer. Bestyrelsen vil indkøbe maling, renseremedier og pensler til dette arbejde. Disse vil blive opbevaret i viceværtens rum. I bedes vente med at starte til efter vores gennemgang med PD medio juni.

Mvh.

For bestyrelsen

Steen Bindslev Formand

Kære alle

Der sker hele tiden så meget, så dette nyhedsbrev vil være relativt kortfattet, men forhåbentlig forståeligt alligevel.

I søndags have vi et glimrende møde i fælles/cykel/kajak-rummet. Der var brug for at tale en masse igennem, og det gjorde vi. Det blev foreslået, for at få rengjort/malet vores opgange, så de blev pæne, at vi lavede en fælles arbejdsdag, hvor dem der ikke kunne komme gav pizza og drikkevarer. Begge dele er selvfølgelig frivilligt. Alle tilstede, vel ca. 30 lejligheder, var enige om dette. Samtidig foreslog man, at hver opgang fik en koordinator til dette og andre ting, og det var der også bred enighed om. I opgang A har Flemming allerede meldt sig, og han er i gang med at indhente kontaktinformation. Godt gået.

Legepladsudvalget har deres første møde torsdag i denne uge.

Fælles/cykel/kajak-rummets udvalg har deres første møde mandag kl. 19.00. Andre, der vil være med til at lave en plan for disse 2 rum, er velkomne. Mødestedet er det store rum.

Vi har besluttet at ændre indstillingerne på de automatiske døre for at gøre dem mere brugervenlige og robuste. De går ofte i stykker, og de er dyre at reparere. DEAS vil udarbejde en forklaring på den nye funktionalitet.

Der er kommet lås på miljøstationen, og der kommer tag på inden for kort tid.

Vi får inden for de næste par uger tilbud på et lille skur, der vil ligne miljøstationen, til aflevering af frugt, fisk og lignende, som mange har ønsket. Det vil blive opført op ad Sydbygningen ud mod Islands Brygge (vejen), helt nede i enden mod det nye byggefelt.

På Islands Brygge mellem vores bygninger er et hul i vejen, lavet af Radius. De dræner stærkstrømskabler for olie af miljøhensyn. Ved at kontakte dem har vi fået tilsagn om, at vores hul (der er mange andre i området) bliver det første, der lukkes.

Det bump, der er i midten af parkeringskælderen, er en vandledning fra Hofor. Den bliver nu sløjfet, men vi vil stadig ’have glæde’ af bumpet og de manglende kælderrum, der kunne have været på begge sider af bumpet. ☹

Hanne er ved at undersøge muligheden for cykelvask.

Elevatoren i D var lige ved at være ude af drift hele bededagsferien pga. hærværk på alarmknappen. Jeg ved ikke, hvordan man reddede den.

Vi har set flere duer og skader, der flyver rundt lettere amourøse. Lad endelig være med at fodre dem, og hold øje med altaner, også de naboer, hvor lejligheden er tom. Hvis de først begynder at yngle her, så slipper vi aldrig af med dem. Jeg har selv prøvet det på Nørrebro. Venligst meld det til DEAS, så vi kan komme ind i lejligheden for at fjerne dem.

Fra Bolius:

Hvilke skader kan duer forårsage?

Det største problem er duernes ekskrementer. De misfarver bygninger og kan desuden forårsage skader på sten og mørtel på grund af den høje koncentration af urinsyre, der over tid kan nedbryde kalkfuger eller kalkpuds. Dueklatter på biler kan også give lakskader.

Rent sundhedsmæssigt giver duernes ekskrementer en risiko for spredning af en halv snes smitsomme sygdomme og kan i større mængder, fx omkring rederne, give grobund for insektangreb, typisk i form af lopper, eller andre gener i beboelsesbyggeri. Af samme årsag skal duer holdes langt fra fødevarefabrikation og salg af fødevarer.

Endelig larmer duerne en del, hvilket kan være til stor irritation, hvis de har besluttet at slå sig ned ude foran et vindue.

Der var generalforsamling i GAS, vores fælles grundejerforening startende fra os og sydpå, og jeg blev sammen med 2 andre repræsentanter fra andre ejerforeninger indvalgt i bestyrelsen. Så nu kan vi forhåbentlig få noget at sige i udviklingen af området og forbrug af penge.

Vi har afsendt følgende mail/brev til ledelsen i Pension Danmark, da vi er trætte af den manglende tilbagemelding af rettelser af fejl og mangler, og vi ikke vil acceptere kvaliteten af visse dele af byggeriet. Det kan ende med et søgsmål.

Hej Jens

Næste sag efter manglende kvalitet i automatdørene og manglende brugervenlighed og forklaringer på, hvordan man skal betjene dørene. Som I ikke ville hjælpe til med at betale.

Porten er i stykker, en fjeder er gået stykker. Det viser sig, at fjedrene er bestilt til 15.000 åbninger. Med 100 biler ind og ud hver dag plus cykler og gående, så går det hurtigt. Dette svare til at porten kan holde 3 måneder.

Vi skifter dem nu til nogle, der kan klare 100.000 åbninger og vil få foretaget præventiv vedligeholdelse hvert år, for at forbedre levetiden for porten og forhindre, at den ikke virker.

Jeg har gentagende gange bedt om, at vi diskuterede drift af ejendommen, da vi ikke har erfaring i dette, men dette har I aldrig villet hjælpe os med. Deas er heller ikke særlig erfarne i en ejendom som denne, så vi lærer, mens vi går fremad. Men det giver nogle knubs og koster mange penge.

Vil I betale for denne nødvendige reparation af porte, da garantien jo ikke dækker, når man køber materiel, der ikke er bygget til at holde bare i garantiperioden?

En tredje sag er El-bilparkering. Jeg har bedt Frank beskrive situationen, som vi ser den:

Fakta:

Generalforsamling den 13. marts 2018, initieret af Pension Danmark:

Opladning af el-biler. Ejere kan bestille ladestationer direkte hos Clever hvor der indgås aftale

mellem bruger og udbyder udenom ejerforeningen. Der er link til dette hos Living Home. 

29. marts 2018 indgår Pension Danmark aftale med Clever

Aftalen omhandler at Clever skal forberede at bruger i parkeringskælderen skal kunne indgå aftale med Clever om ladestationer, i el-bils området.

Problemer er dog, at der ikke er et el-bils område. Da alle parkeringspladser blev solgt i foråret 2016, er det heller ikke tænkt ind i parkeringsløsningen.

Da Pension Danmarks så tænker dette i foråret 2017, ved de at parkeringspladserne er solgt, så de indgå en aftale som ikke kan realiseres. De undersøger ikke engang hvem der har el-biler og hvor de er parkeret?

Resultatet er følgende/Fakta:

Mail sendt fra Clever / Morten Lander den 19. marts 2018:

Jeg kan tilbyde 2 muligheder:

Tilbud 1:

Clever foretager installationsarbejde ud fra de 125 ampere, som er afsat til elbilsopladning i ejendommen. Der opsættes 3 stk. undertavle, der kan forsyne P-pladserne i hele kælderen, og gør det muligt for alle beboere at deres P-Plads kan kategoriseres som Standardinstallation, hvis der ønskes elbilsopladning. Der etableres afregner måler, således at Clever betaler forsyningsselskab direkte for strømforbrug, og Clever står for administrationsarbejde med fakturering af de enkelte beboere.

De 125 ampere kan give strøm til  15 elbilspladser. Clever´s installationsarbejde vil kunne forsyne 30 elbilspladser.

Når mere end 15 elbiler tilsluttes, bliver det således nødvendigt for ejendommen at tilkøbe flere ampere af deres forsyningsselskab. (Koster omkring 1100 kr. pr. ampere afhængigt af fosyningsselskab).

Når mere end 30 elbiler tilsluttes, bliver det således nødvendigt for ejendommen at udvide installationen til at kunne omfatte flere elbilspladser.

Når ovenstående er foretaget, er det muligt for alle beboere – uanset hvor i P-kælderen denne har P-plads, at benytte sig af Living Homes tilbud: https://clever.dk/livinghomes – og altså ikke kun de beboere med P-pladser der oprindeligt var reserveret til elbiler (da denne model aldrig blev en realitet).

Budgetpris på ovenstående: 160.000 kr.

Installatinonspris pr. P-plads: 4.999 kr.   

Tilbud 2:

Clever foretager installationsarbejde ud fra de 125 ampere, som er afsat til elbilsopladning i ejendommen. Der trækkes individuel kabelføring til den enkelte P-Plads, og installationsprisen vil derfor variere meget, alt afhængigt af hvor i P-Kælderen man holder. Der etableres afregner måler, således at Clever betaler forsyningsselskab direkte for strømforbrug, og Clever står for administrationsarbejde med fakturering af de enkelte beboere.

De 125 ampere kan med denne model kun afgive strøm til 7 elbilspladser. Clever laver installationsarbejde til den enkelte beboere når denne bestiller.

Når mere end 7 elbiler tilsluttes, bliver det således nødvendigt for ejendommen at tilkøbe flere ampere af deres forsyningsselskab. (Koster omkring 1100 kr. pr. ampere afhængigt af fosyningsselskab).

Budgetpris på ovenstående: 30.000 kr.

Forventet gennemsnitlig installatinonspris pr. P-Plads: 15.000 kr.   

Men det svarer jo ikke til hvad Pension Danmark lovede alle ejerne på generalforsamlingen den 13. marts 2017, og som står i referatet, som Pension Danmark har godkendt, inden udsendelse, at:

Opladning af el-biler. Ejere kan bestille ladestationer direkte hos Clever hvor der indgås aftale

mellem bruger og udbyder udenom ejerforeningen. Der er link til dette hos Living Home. 

Bruger kan ikke indgå aftale med Clever udenom ejerforeningen, fordi der mangler at blive betalt 160.000 kr.

Vi betragter denne sag som en situation, hvor PD er løbet fra et løfte til beboer, og da vi i fremtiden vil få flere elbiler, tager vi det meget alvorligt.

Vi har overtaget ansvaret for bygning og omgivelser, men jeg kender stadig ikke status på fejl/mangel og deres rettelser. Det var lovet færdigt til 1-3-2018.

Vi aftalte på sidste koordineringsmøde, den 7. marts, at I ville indkalde til statusmøder mellem PD og Ejerforeningen, så vi kunne følge status. På trods af gentagende opfølgninger har vi intet hørt.

Jeg ved godt, at Henrik lige har sendt en mail ud, men den svare ikke på mine spørgsmål.

På mødet den 7. marts forklarede du, at det var fordi at kvaliteten af det, I fik fra NCC, ikke var godt nok. I ville have det bedre eller selv lave det. Dette syntes vi jo dengang var sympatisk.

Om en uge er det 2 måneder siden, og vi kan ikke se, at der sker noget med vores fejl og mangler.

Forleden dag skulle der laves en ny rørføring, for at få fjernet den store røglem midt på en beboers terrasse.

Heldigvis var det mit depotrum, man ville save et stort hul med en bajonetsav i gasbeton. Alt i mit rum og tilstødende rum ville blive hvidt og støvet. Jeg fik fat i Kjartan og sagde, at de bare kunne føre rørledningen ud på fællesgangen og så ind i rummet. Så ville de ikke genere nogen. Det blev så løsningen. Ingen selvstændig tankegang eller respekt for beboerne hos leverandørerne. Og dette er ikke raketvidenskab.

Frank og jeg vil gerne bede om et møde med dig og Marius, hvor vi kan drøfte disse sager og høre jeres holdning til dem.

Hvis I er totalt afvisende, så er der ingen grund til at afholde et møde og spilde alles tid.

Vi vil så gå en anden vej og tage juridisk assistance. Vi har allerede fået råd i sagerne af vore advokat.

Mvh

Steen Bindslev

Ovenfor er brevet, og vi har allerede fået svar på, at man gerne vil have et møde, men ellers ikke ser sagen på samme måde som os. Surprise! 😊

Jeg har sikkert glemt noget, men nu ved I det meste.

Mvh.

Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle

Hermed en invitation og et nyhedsbrev fra bestyrelsen.

Bestyrelsen vil gerne invitere jer til en event i det store lokale ved nedkørslen. Lokalet, der er blevet kaldt ’kajakrummet’, ’cykelrummet’, ’festlokalet’ og andet, skal I se, og derfor inviterer bestyrelsen til en ’se det selv’ oplevelse i dette lokale samt vores andet fælleslokale.

søndag den 29. april kl. 15.00

Foreningen giver vin, øl og sodavand, og I medbringer en stol pr. person, eller I vælger at stå op.

Vi håber at få lidt fælles hygge, og at I alle kan se, hvilke lokaler vi har til rådighed.

Vi vil også gerne havde nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til brug af lokalerne.

Vi ser frem til, at mange møder op.

På generalforsamlingen fik jeg en henvendelse fra en beboer, der kunne skaffe ’legeredskaber og andet’ til en fordelagtig pris. Kunne pågældende ikke kontakte mig, tak.

Vi er nødt til at være mere omhyggelige med håndtering af vores skrald. Vi må kun bruge 15 liters poser, ikke poser fra supermarkeder. Disse stopper skakten. Venligst se vejledningen.

Vi får tømt 2 gang om ugen i de høje tårne, en gang om ugen i de lave. Dette fik jeg at vide af en kundekonsulent fra Kommunen, der var her i sidste uge. Dette burde ifølge ham være nok. De problemer, der har været i C ud over brug af for store poser og løst pap skyldes, at der ikke er blevet tømt som planlagt på grund af biler, der har været parkeret, så de har blokeret for adgang til tømning. Så vi følger det nøje over de næste uger for at se, om tømningsfrekvensen er passende.  Hvis vi skal ind på en højere tømningsfrekvens, så koster det kr. 160.000,- om året, så vi vil bruge lidt tid på at sikre os, at manglende tømning virkelig er et problem.

Samtidig har vi et voksende problem med miljøstationer. Nogle beboere er fuldstændig ligeglade med sortering. Problemet er bare, at så tager kommunen det ikke med. Og det medfører økonomiske omkostninger for foreningen. Se billederne øverst.

Vi har et generelt problem! En beboer i C fik for 1uge eller 2 siden leveret en større ting, et køkken eller lignende. Leverandøren flyttede vores betonklodser for at komme tættere på. Personen, der fik leverancen, var ikke nede på vejen, og da jeg kom forbi, bad jeg leverandøren flytte klodsener tilbage, når de var færdige. Det skete selvfølgelig ikke, og beboeren, der havde fået leverancen, kom heller ikke ned efter afslutning på leverancen. Leverandørerne er fuldstændig ligeglade med vores beboelse, og det er vores ansvar som beboere at sikre, at vores leverandører opfører sig anstændigt og med ansvar for bebyggelsen.

Det samme skete denne weekend i opgang E, hvor en beboer har sendt mig billeder af en flytning af et køkken. Leverandøren blokerede de automatiske døre.

Derfor må vi, når vi får leverancer, tage ansvaret for, at leverandører/flyttemænd passer på vore ejendom.

Vær opmærksom på, at der er megen vind på altanerne. Det betyder, at cigaretskodder, der ligger i askebægre på altanen ofte ender på en altan nedenunder. Jeg har fået mails om dette, og vi har også selv oplevet det 2 gange.

Der er, som I kan se, blevet malet i kælderen for at markere, hvor på fællesarealet cykler kan/skal stå. DEAS vil nu fjerne cykler, der generer parkering og til/frakørsel.

Der er også blevet afmærket med parkeringsskilte i P-kælderen. Sort P betyder privat parkering, men vi vil alligevel få indføjet ordet privat på væggen ved nedkørslen for dem, der ikke ved det. Det gjorde jeg ikke selv, før skiltemanden fortalte mig det, og jeg er nok ikke den eneste.

Der er nu ophængt sedler på de møbler og andet, der ikke må være i forrummet/brandrummet til lejlighederne. Hvis beboeren ikke selv fjerner det, vil det blive nedtaget for beboerens regning.

Desværre kan fælles vinduespudsning ikke blive til noget. Vi har ikke fået noget tilbud, der kan bruges. Dette må vi gøre individuelt.

Vi vil gerne starte et legepladsudvalget, ikke et udendørsudvalg. Interesserede beboere bedes sende en mail til Steen Bindslev på steen@familienbindslev.dk

Vi har gang i forskellige projekter, som har med PD at gøre. Vi ser på gulve (sprækker), vægge i kælder, hældning på kældergulv, flytning af hegn ned mod vandet, Radius’ hul på Islands Brygge mellem bygningerne, strømledninger ude på Islands brygge, adgangsforhold fra Islands Brygge, skilte til at advare udenforstående om, at dette er privat område, piktogrammer, overdækning til miljøstation, lås på miljøstation, ’madleveringsskur’, Elbiler, cykelvask  og sikkert mere, som jeg ikke kan huske. Så der er nok at holde styr på.

Der vil på hjemmesiden blive tilføjet aftalen med DEAS, som beskriver hvilke ydelser, vi har, og hvor ofte de bliver udført.

I næste uge vil I modtage referat fra generalforsamlingen.

Mvh.

Steen Bindslev
Formand for Ejerforeningen