Solnedgang fra HavneBryggen Polaris

Kære Alle 

Som så mange andre ting er der desværre gået Corona i dette nyhedsbrev og derfor er det lidt forsinket i forhold til hvad jeg godt kunne tænke mig.

Vi har som I ved afholdt ordinær generalforsamling 10/3 – en rigtig fin generalforsamling hvor der både blev udvist respekt for forskellige synspunkter i diskussioner og tillid under afstemninger, der således kunne afholdes ved håndsoprækning og derfor var medvirkende til en meget effektiv generalforsamling – Fra bestyrelsen mange tak for dette.

Vi havde en række afstemninger og følgende blev blandt andet vedtaget med kvalificeret flertal, men kræver vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling som grundet Corona situation vil blive afholdt skriftligt indenfor kort tid;

Forslag 5a

Grundet mangel på kvalificeret arbejdskraft til bestyrelse (Kasserer) blev det af bestyrelse foreslået at mere end en beboer fra en lejlighed kan deltage i bestyrelsen. Forslaget blev bakket op af generalforsamlingen med mere end 2/3 flertal og skal således godkendes på ekstraordinær generalforsamling.

Rollen som kasserer er at godkende fakturaer digitalt som DEAS har modtaget og som DEAS betaler hvis de bliver godkendt af ejerforeningen. Derudover står kasserereb for opstilling og præsentation af Ejerforeningens økonomi og regnskab på bestyrelsesmøder og på generalforsamlingen.

Bestyrelsen beder således om opbakning til forslag samt valg af Camilla Tornø til bestyrelse, således at hun kan indsættes som kasserer.

Forslag 5b

Forslag om at begrænse ejerskab af parkeringspladser til 2 pladser pr. lejlighed blev også vedtaget med kvalificeret flertal og sendes ligeledes til godkendelse.

Forslag 5h og Forslag 5i

På generalforsamlingen blev ’Forslag 5H vedrørende afskærmning ved bygning syd’ og ’Forslag 5i vedrørende ny hæk’ fremlagt for beboerne, og af flere årsager kræver begge en opdatering af de oprindeligt indsendte forslag, samt ny afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

Begge forslag indebærer ny beplantning i jordlaget over p-kælderen, og det er en forudsætning, at de nye planter ikke kan beskadige membranen, som beskytter mod vandindtrængning. Det har vist sig vanskeligere end først antaget at få den nødvendige vejledning og sikkerhed omkring dette, hvorfor det pt. er usikkert, hvornår de opdaterede forslag kan ligge klar. 

Da der er en risiko for, at vi må opgive at plante direkte i jordlaget over p-kælderen, undersøger vi samtidig andre løsninger. Indtil vi kender udfaldet at vores arbejde, kan vi derfor pt. ikke sige, hvornår opdaterede eller nye forslag vil kunne komme til afstemning. Vi kommer tilbage når disse forhold er afklaret.

Andet

Nedenstående forslag blev vedtaget og vil medføre handling fra bestyrelsen for at sikre at der leves op til reglerne:

Forslag 5g

Brug af parkeringsplads i kælder blev præciseret med nedenstående opdatering af brugsretsaftale og vedtaget af generalforsamling

’P-pladsen må ikke bruges til andet end parkeringsplads for motorkøretøjer under 3.500 kg/motorcykel. Det er ikke tilladt at anvende p-pladsen til opmagasinering af vinter/sommerhjul, flyttekasser, barnevogne m.v.; og ej heller til parkering af (båd-) trailer eller ikke indregistreret motorkøretøj (f.eks. veteranbil). Såfremt der er forståelse med bruger(e) af de(n) tilstødende p-plads(er) kan p-pladsen dog også anvendes til cykelparkering, idet al anvendelse til enhver tid skal finde sted inden for den afmærkede p-plads. En aftalt forståelse gælder indtil en af brugerne måtte ønske det’

Vi skal bede alle beboere snarest rette ind efter dette – Skaffe aftaler med naboer, fjerne uvedkommende ting samt sikre at de til enhver tid kan holde sig indenfor afmærkning.

Forbrugsregnskab;

Grundet Corona er dette forsinket – forventes udsendt og afregnet snarest.

Ny hjemmeside:

Vi er gået live med ny hjemmeside – vi har kombineret hvad vi mener er relevant information fra flere kilder – Mest almindelig Ajour data ligger bla. nu tilgængeligt på hjemmesiden.

Bestyrelsen har også skiftet mailadresse til: bestyrelsen@havnebryggenpoalris.dk

Venlig hilsen

Jakob IngemannFormand