Kære beboere i Polaris,

Vi går foråret i møde i mange henseender;

  • Corona synes at være på retur og optimismen breder sig,
  • Vores have springer ud er efter min mening flottere end nogensinde,
  • Området færdiggøres; flotte gadelamper, Hilmar Baunsgårds Allé ryddes endelig op og bliver næsten helt ’beboelig’ – jeg glæder mig på vores rækkehus naboers vegne.

Vi må også konstatere at foråret fører mere liv med sig på kajen foran vores bygning samt til tider på vores grund.

Som I har kunnet læse af referater fra bestyrelsesmøder, er indtrængning på vores grund noget vi løbende har diskuteret i bestyrelsen og vurderet hvorvidt det var til gene og vi derfor skulle gøre mere ud af at det er privat grund, eller vi skulle udvise rummelighed for områdets beboere.

Det har indtil nu været vores opfattelse at folk opfører sig pænt og kun i meget begrænset omfang rent faktisk har bevæget sig ind på vores grund (Legeplads undtaget hvor børnefamilier nyder livet).

Det har ændret sig – Vi har set fitness klasser i Syd’s have, folk der nyder solen på håndklæder i haven mm – det er naturligvis ikke meningen. En gruppe af beboere i stuen har bedt os vurdere situationen igen og vi har besluttet at indføre skilte – Privat Område, adgang forbudt i Syd’s have – mellem ejendommene og i Nord’s have – Privat Område, gennemgang tilladt.

Det er også bestyrelsens opfattelse, at vi alle har valgt at bosætte os i en ejendom i et område der ansporer til liv på kajen, badning i havnen mm – det er ikke noget vi som bestyrelse kan begrænse eller stoppe, ligesom vi hverken vil lege politi på kajen eller bortvise børnefamilier fra vores legeplads. Vi ser nu hvordan skiltning vil påvirke situationen, før vi foretager os yderligere i den henseende.

Bestyrelsen er også af beboere (Hundeejere såvel som ikke hundeejere) blevet spurgt hvad reglerne er for hundeluftning, hundebesørgelse mm på vores græsarealer – Og reglerne på området er egentlig ret klare – ’Hunde er tilladt, men skal føres i snor’.

Lad mig indlednings understrege at bestyrelsen er hverken for eller imod hunde – det er vores grundlæggende opfattelse, at vi skal alle kunne være her under gensidig hensyntagen.

Vi er naturligvis også fuldt opmærksomme på, at man som hundeejer ikke altid kan styre, hvornår en hund skal tisse når den kommer ud. Ej heller om der er behov for noget større som kræver oprydning  – Vi kan heller ikke styre hvad fugle, katte eller ræve gør i vores have.

Men som naboer kan vi under gensidig hensyntagen, udvise forståelse for hinandens behov og bekymringer og således indrette haven til forskellig brug – en model kunne f.eks være at hundeejere bevidst brugte midterstykket mellem ejendommen til hundeluftning, at større ting så vidt muligt foregik på fælleden, samt at børn måske kunne begrænses til at lege nord og syd for vores ejendomme …. Egentlig også de bedste områder til dette. Vi kommer ikke til for nuværende at indføre anderledes regler end de gældende.

Jeg, såvel som den øvrige bestyrelse, har et liv udenfor bestyrelsen og om end Havnebryggen kan fylde meget, er det ikke vores opfattelse at vi skal være dem som indfører begrænsninger udover vores fælles vedtagne vedtægter og husorden – Skulle der være uenighed om indhold af disse er General forsamlingen det sted hvor I kan stille forslag til ændringer.

Og når emnet kommer til vedtægtsændringer, så vedtog vi en ændring af vores brugstilladelse til parkeringsplads;

”P-pladsen må ikke bruges til andet end parkeringsplads for motorkøretøjer under 3.500 kg/motorcykel. Det er ikke tilladt at anvende p-pladsen til opmagasinering af vinter/sommerhjul, flyttekasser, barnevogne m.v.; og ej heller til parkering af (båd-) trailer eller ikke indregistreret motorkøretøj (f.eks. veteranbil).”Såfremt der er forståelse med bruger(e) af de(n) tilstødende p-plads(er) kan p-pladsen dog også anvendes til cykelparkering, idet al anvendelse til enhver tid skal finde sted inden for den afmærkede p-plads. En aftalt forståelse gælder indtil én af brugerne måtte ønske det anderledes.”

Forud for bestyrelsesmøde 18/5 gik vi igennem kælderen for at få at se om vi stadig har et problem og generelt må vi bemærke at der er pænt og rydeligt, men også at enkelte beboere skal stramme op. Vi beder jer venligst rette ind efter ovenstående regel, herunder aftale med naboer hvis I vil have cykel stående, samt holde jer indenfor parkeringspladsens afgrænsninger hvis bygningen (rørføring) tillader det – Vi understreger at det er ikke acceptabelt at opbevare hverken cykler eller andre former for mindre køretøjer hvis det betyder at afgrænsning overskrides. Jeg opfordrer i øvrigt til grundig gennemlæsning af aftale – den er ganske restriktiv.

Det dette er en af generalforsamlingen vedtaget skærpning samt bekræftelse af den øvrige aftale, vil vi af hensyn til fremkommelighed, rydelighed og brandhensyn håndhæve aftalen – Vi henstiller til at ’ulovlige’ forhold bringes i orden inden 14/6, hvorefter der vil blive uddelt gule sedler i forruder.

Slutteligt skal jeg bemærke at vi i løbet af kort tid igen vil indkalde til ekstraordinær Generalforsamling med forventeligt 2-3 emner, hvoraf GAS ønske om ekstraopkrævning (som varslet på ordinær Generalforsamling) er den primære grund, de to andre emner om ny internet udbyder samt wifi/videoovervågning i parkeringskælder er af almindelig økonomisk og praktisk karakter.

Med ønsket om en god sommer til jer alle

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Havnebryggen Polaris